“เงินช่วยเหลือชาวนา” สำนักงบประมาณ ยันจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีชาวนา

10 สิงหาคม 2565

สำนักงบประมาณ แจ้ง ประธาน คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ยันให้จ่าย “เงินช่วยเหลือชาวนา” 1.5 หมื่นล้าน ให้จัดสรรชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน

แหล่งข่าวสำนักงบประมาณ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ทำหนังสือเลขที่ นร 0707/11753 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง ยืนยันการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกรมการข้าว

 

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร้ายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมครั้งที่ 38/2565  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ขอให้สำนักงบประมาณยืนยันการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินงบประมาณ 15,260 ล้านบาท ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

 

สำนักงบประมาณขอยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน

 

 

หนังสือแนบ

 

อ่านฉบับเต็ม โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินงบประมาณ 15,260 ล้านบาท (คลิกที่นี่)