กรมปศุสัตว์ สนองงานตามพระราชดำริ มอบเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ช่วยเกษตรกร

01 ก.ย. 2565 | 13:03 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งมอบเสบียงให้คลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล เพื่อช่วยเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติในเบื้องต้น

กรมปศุสัตว์ สนองงานตามพระราชดำริ มอบเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ช่วยเกษตรกร

 

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบเสบียงอาหารสัตว์ให้กับคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กล่าวรายงาน และความเป็นมาของการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์

กรมปศุสัตว์ สนองงานตามพระราชดำริ มอบเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ช่วยเกษตรกร

 

การจัดตั้งเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบลวังไคร้ เริ่มจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 จากการเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมหนักเป็นวงกว้างในที่ราบลุ่มภาคกลาง องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำใ ให้จัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้น กรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

กรมปศุสัตว์ สนองงานตามพระราชดำริ มอบเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ช่วยเกษตรกร

มีคลังเสบียงอาหารสัตว์กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 70 แห่ง จัดตั้งในบริเวณที่ประสบภัยพิบัติขึ้นเป็นประจำโดยกรมปศุสัตว์จะมอบเสบียงอาหารสัตว์ให้กับคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล และให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการการหมุนเวียนใช้เสบียงสัตว์ในรูปแบบคณะกรรมการระดับพื้นที่

 

 

น.สพ.สรวิศ กล่าวว่า ในวันนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแพงโกลาแห้งคุณภาพดี จำนวน 5,000 กิโลกรัม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์จำนวน 30 ชุด และปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จำนวน 100 กิโลกรัมเพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ และเพื่อเพิ่Aมแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีในพื้นที่ต่อไป

 

 

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มี 10 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 238 ราย ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ 15 ราย มีโคเนื้อ 3,399 ตัว กระบือ 26 ตัว สุกร 1,274 ตัว ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ด รวม 8,633 ตัว (ข้อมูล 31 ส.ค.65)