svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่งออกสินค้า 4 กลุ่ม “พาณิชย์”ชี้เป้าเพิ่มขีดการแข่งขัน

09 พฤศจิกายน 2564

ส่งออกสินค้าไทย พบมีโอกาสขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น เร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสฟื้นฟูความสามารถ หวังให้ไทยยังแข่งขันได้ต่อไป  

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกของไทยรายกลุ่มสินค้าจำนวน 4 กลุ่ม โดยพบว่ามีสินค้าหลายรายการที่มีโอกาสเติบโต เมื่อเทียบกับตลาดโลก และยังได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการส่งออกในแต่ละกลุ่มด้วย    

ส่งออกสินค้า 4 กลุ่ม  “พาณิชย์”ชี้เป้าเพิ่มขีดการแข่งขัน

โดยสินค้ากลุ่มแรกที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี คือ กลุ่มเติบโต (โลกขยายตัว และไทยขยายตัว) ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีเครื่องประดับและทองคำ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อาหารปรุงแต่ง ผักและผลไม้ปรุงแต่ง เครื่องสำอางและเอสเซนเชียลออยล์ เป็นต้น ถือเป็นกลุ่มที่ไทยควรยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ไทยได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบ ทักษะแรงงาน และตลาดขยายตัวดี

 

 

ส่งออกสินค้า 4 กลุ่ม  “พาณิชย์”ชี้เป้าเพิ่มขีดการแข่งขัน

กลุ่มสวนกระแส (โลกหดตัว แต่ไทยขยายตัว) ได้แก่ อากาศยาน ยานอวกาศและส่วนประกอบ นาฬิกา ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ปุ๋ย ดีบุกและของที่ทำด้วยดีบุก รถไฟหรือรถรางและส่วนประกอบ เยื่อไม้ ยาสูบ เป็นต้น เป็นสินค้าที่เติบโตท่ามกลางความเสี่ยง การขยายตัวของไทยในสินค้ากลุ่มนี้อาจจะไม่ยั่งยืน เนื่องจากทิศทางความต้องการในตลาดโลกชะลอลง

ส่งออกสินค้า 4 กลุ่ม  “พาณิชย์”ชี้เป้าเพิ่มขีดการแข่งขัน

กลุ่มเสียโอกาส (โลกขยายตัว แต่ไทยหดตัว) ได้แก่ ธัญพืช เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก น้ำตาล ผักและผลไม้ปรุงแต่ง ปลาและสัตว์น้ำ พืชผักที่บริโภคได้ เป็นต้น เป็นสินค้ากลุ่มที่ท้าทาย ที่ไทยควรจะปรับกลยุทธ์เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันเข้าสู่ตลาดที่มีโอกาสเติบโต
 

ส่งออกสินค้า 4 กลุ่ม  “พาณิชย์”ชี้เป้าเพิ่มขีดการแข่งขัน

กลุ่มเฝ้าระวัง (โลกหดตัว และไทยหดตัว) ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เส้นใยสั้นประดิษฐ์ เกลือ รองเท้า หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก เป็นต้น เป็นกลุ่มที่การค้าในตลาดโลกชะลอลงกว่าในอดีต จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกที่สำคัญ เช่น การดิสรัปชันของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน กระแสเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น จึงควรติดตามสถานการณ์และวางแนวทางปรับตัว โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูง เพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้ภาคการส่งออก

ส่งออกสินค้า 4 กลุ่ม  “พาณิชย์”ชี้เป้าเพิ่มขีดการแข่งขัน

“สินค้าที่ไทยมีความสามารถในการส่งออกและเติบโตตามความต้องการของโลก และคาดว่าจะเติบโตได้อีกหลังยุคโควิด-19 เช่น เครื่องจักรและส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ อาหารปรุงแต่ง เครื่องสำอางและเอสเซนเชียลออยล์ อาหารสัตว์ ของปรุงแต่งจากธัญพืช และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช “
         ส่วนการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ มีตัวเลขการส่งออกในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) ยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันและมีทิศทางเติบโตสอดคล้องกับความต้องการของโลก โดยเครื่องจักรและส่วนประกอบ เพิ่ม 18.8% ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่ม 39.3% พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เพิ่ม 33.4% ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง เพิ่ม 61.7% ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เพิ่ม 30.6% อาหารปรุงแต่ง เพิ่ม 4.9% เครื่องสำอางและเอสเซนเชียลออยล์ เพิ่ม 2.1% อาหารสัตว์ เพิ่ม 19.4% ของปรุงแต่งจากธัญพืช เพิ่ม 3.7% และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เพิ่ม 38.0%