ออมสิน ปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อ่านที่นี่

25 สิงหาคม 2565

ธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อคุณ ปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อย วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน เช็คคุณสมบัติ เงื่อนไขทั้งหมดได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยจัดทำ โครงการสินเชื่อเพื่อคุณ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ และฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้ 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

จำนวนเงินให้กู้

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

 

หลักประกันการกู้

 • ไม่มีหลักประกัน

 

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

               -วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน

               -วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน

               -วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน

               -วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน

               -วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

ออมสิน ปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อย สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อ่านที่นี่

 

ที่มา ธนาคารออมสิน