ประกันสังคม ม.40 คืนเงินสมทบประกันสังคมงวดแรก ยังไม่ได้เงินต้องทำอย่างไร

23 ส.ค. 2565 | 09:30 น.

อัพเดท ประกันสังคมมาตรา 40 แจ้งคืนเงินผู้ประกันตนโอนงวดแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากเงินยังไม่เข้าบัญชีผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร มีขั้นตอน แจ้งช่องทางไหนได้บ้าง สรุปไว้ให้ที่นี่ 

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดให้เหลือร้อยละ 60 ของ "เงินสมทบ"เป็นเวลา 6 เดือน คือ ระหว่างเดือน ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 และต่อเนื่องอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค. 2565 

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 และ งวดเดือน ก.พ. - ก.ค. 2565 โดยจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 

 

 • ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ สำนักงานประกันสังคม จะโอนคืนเงินสมทบ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีกำหนดวันโอนดังนี้

 

 • ผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 8-11  ส.ค. 2565

 

 • ผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยังไม่ได้เงินคืน ต้องทำอย่างไร

 

หากผู้ประกันตนไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน (พร้อมเพย์) ให้ดำเนินการดังนี้

 • ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ หรือ 
 • ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

ผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน (ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธ.ออมสิน) โดยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้เร่งดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน ก่อนการโอนเงินคืนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอคืนเงินประกันสังคม ม.40

 • แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7) โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

                 -ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 

                -ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

                -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

                -ธนาคารออมสิน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

 

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ประกันสังคม ม.40 คืนเงินสมทบประกันสังคมงวดแรก ยังไม่ได้เงินต้องทำอย่างไร

 

ที่มา สำนักงานประกันสังคม