เปิดศูนย์บริการOne Stop Service ทำบัตรคนพิการจุดเดียวจบ

24 ส.ค. 2565 | 09:16 น.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จับมือ กทม.เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทำบัตรคนพิการจุดเดียวจบ ทุก รพ. ในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยจะขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

 

อีกทั้งแผนดังกล่าวยังสอดคล้องตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการผลักดันนโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี มิติการบริหารจัดการดี และโครงสร้างดี ประเด็นนโยบาย “บัตรคนพิการ จุดเดียวจบทุก รพ.สังกัด กทม.” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คนพิการในกรุงเทพมหานคร จำนวน 99,677 คน ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
 

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า พก. ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวนกว่า 100 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง จะแล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อให้บริการและส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป
 

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

ด้านนางทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับพก. โดยกระทรวง พม. ได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และลดขั้นตอนกระบวนการในการขึ้นทะเบียนคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 โดยสํานักการแพทย์ ได้ดําเนินการเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 9 แห่ง ปัจจุบันดําเนินการ ในโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

 

ล่าสุดได้ขยายการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติม ในโรงพยาบาลอีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อีกทั้ง มีแผนขยายการดําเนินงานอีก 2 แห่ง ให้ครบ 11 แห่งในปี 2567


 

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)