svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คพ.ปลื้ม ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

14 กันยายน 2565

คพ.ปลื้ม ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ศูนย์เฉพาะกิจ ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

วันที่ 13 กันยายน  2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหามลพิษ กลิ่นเหม็น ขยะ ของเสีย น้ำเสีย กากของเสียอันตราย ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

โดยมีสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการขนาดเล็กในชุมชน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้มีข้อห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และได้มีข้อสั่งการให้ คพ. เสริมบทบาทเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม มีความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย

 

ทางการปกครองให้มากขึ้น โดย คพ.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(ศปก.พล.) หรือ EPU เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลงโทษต่อผู้กระทำผิดและให้เกิดการชดใช้ค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

คพ.ปลื้ม ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

นายอรรถพล กล่าวว่า ในการดำเนินงาน ศปก.พล. ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน

 

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ศปก.พล. ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกกรณี กว่า 700 เรื่อง เป็นกรณีที่พบการกระทำความผิดซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายทุกฉบับ บางกรณีมีผู้ก่อมลพิษชดใช้ค่าใช้จ่ายภาครัฐแล้ว

 

บางกรณีอยู่ระหว่างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลให้เกิดการขนย้ายของเสียออกจากพื้นที่และส่งกำจัดอย่างถูกต้อง และบางกรณีอยู่ระหว่างการร้องทุกข์กล่าวโทษและประเมินความเสียหาย  

คพ.ปลื้ม ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

 

คพ.ปลื้ม ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

 

จากการดำเนินงานของ ศปก.พล.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม คพ.ได้รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เป็นรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี

 

 

คือ “ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : รูปแบบการแก้ไขปัญหามลพิษเชิงรุกอย่างบูรณาการ” และ คพ.ยังได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดี คือ “ระบบบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม (ฝน ฝุ่น และคุณภาพน้ำ) รวม 2 รางวัล โดย คพ.มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป นายอรรถพล กล่าว

คพ.ปลื้ม ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565