ทส. ประชุมร่วม อปท. 753 แห่ง จัดการของเสียอันตรายชุมชน

02 กันยายน 2565

ทส. ประชุมร่วม อปท. 753 แห่ง จัดการของเสียอันตรายชุมชนดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ยกระดับสมรรถนะและทักษะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และท้องถิ่นจังหวัด

 

 

เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในทุกด้าน คพ. จึงร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับ อปท. และแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อสนับสนุนให้จังหวัด และ อปท. ใช้ในการดำเนินงานจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

 

 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศเป็นนโยบายสนับสนุน อปท. ดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับ อปท. ที่ คพ. เสนอ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ทส. ประชุมร่วม อปท. 753 แห่ง จัดการของเสียอันตรายชุมชน

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ. ได้กำหนดจัดการประชุม “การขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท.” ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด อปท.ทั่วประเทศ

 

 

โดยคัดเลือกที่มีศักยภาพมาก่อน 753 แห่ง เพื่อช่วยนำไปขยายผล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด โดยกำหนดการประชุม 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค

 

เริ่มจากกลุ่มภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (1 กันยายน 2565) กลุ่มภาคกลาง (2 กันยายน 2565) กลุ่มภาคเหนือ (5 กันยายน 2565) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7 กันยายน 2565) และกลุ่มภาคใต้ (8 กันยายน 2565)

ทส. ประชุมร่วม อปท. 753 แห่ง จัดการของเสียอันตรายชุมชน

ในการประชุมจะมีการสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและทุกฝ่ายต้องขับเคลื่อนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิควิชาการ กฎหมายและประสบการณ์ในการดำเนินงาน

ทส. ประชุมร่วม อปท. 753 แห่ง จัดการของเสียอันตรายชุมชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ตั้งแต่การแยกทิ้ง การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง และการนำไปบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพื้นที่ ภูมิภาค และระดับประเทศ นายอรรถพล กล่าว

ทส. ประชุมร่วม อปท. 753 แห่ง จัดการของเสียอันตรายชุมชน