ครม.ถกเคาะเงินกู้โควิดก้อนใหญ่ 1.8 หมื่นล้าน พร้อมจับตาวาระลับ

23 สิงหาคม 2565

การประชุม ครม. วันนี้ มีวาระครม. เสนอเข้ามาหลายเรื่อง จับตา คณะกลั่นกรองเงินกู้โควิด ขออนุมัติเงินกู้ 1.8 หมื่นล้านบาท ให้ สปสช. เป็นค่ารักษาพยาบาล และจับตาวาระลับ เสนอเข้ามาในที่ประชุมอย่างน้อย 2 เรื่อง พร้อมติดตามวาระการประชุมอื่น ๆ ได้ที่นี่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เตรียมพิจารณาโครงการสำคัญหลายเรื่อง ทั้งการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงวาระลับที่เสนอเข้ามาในที่ประชุมพิจารณา

 

โดยเรื่องแรก คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท จะเสนอขออนุมัติวงเงิน จากพ.ร.ก.กู้เงินฯ จำนวน 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ภาพประกอบ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม ซึ่งคาดว่าจะเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เช่นการปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ การปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และชดเชยให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

 

พร้อมกันนี้ยังมีวาระลับที่เสนอเข้ามาในที่ประชุมพิจารณา ทั้งข้อเสนอของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประเภทเงินราชการลับ และการเสนอเอกสารเก็บคืนในที่ประชุมอีก 1 เรื่อง เป็นวาระลับ

 

รวมทั้งกระทรวงการคลัง เสนอขอการขยายระยะเวลามาตราการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับวาระครม. วันนี้ มีดังนี้

 

วาระเพื่อทราบ

 • ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง  พ.ศ….
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาเรื่อง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง ของ วุฒิสภา 
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา …(ฉบับที่..) พ.ศ….ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ…. และของที่ประชุมร่วมกันของวุฒิสภา 
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โควิด-19 ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินตามการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
 • กระทรวงการคลัง เสนอการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ - อันลองเวง จวม / สะงำ ของกัมพูชา 
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอความเห็นชอบการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน Cross - Border – e Commerce ภายใต้โครงการ SME’s Pro – active 
 • กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และ เสนอการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์
 • ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2562