svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เอ็มโอยู สนับสนุนพันธุ์พืชเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง ภารกิจงานโครงการหลวง

22 สิงหาคม 2565

กรมวิชาการเกษตร MOU สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมวิจัยพัฒนา สนับสนุนพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตเหมาะสมกับพื้นที่สูง สนับสนุนภารกิจงานโครงการหลวง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เอ็มโอยู สนับสนุนพันธุ์พืชเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง ภารกิจงานโครงการหลวง

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง...กัญชงของแม่" วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง

เอ็มโอยู สนับสนุนพันธุ์พืชเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง ภารกิจงานโครงการหลวง

 

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง...กัญชงของแม่" และร่วมปาฐกถาพิเศษ "กัญชงไทยสู่ประโยชน์ประชาชน: อาหาร เส้นใย การแพทย์"

 

เอ็มโอยู สนับสนุนพันธุ์พืชเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง ภารกิจงานโครงการหลวง

 

พร้อมนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ระหว่าง กรมวิชาการเกษตรและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูงร่วมกัน

 

เอ็มโอยู สนับสนุนพันธุ์พืชเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง ภารกิจงานโครงการหลวง

 

พร้อมสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูงระดับโลก ผลักดันโครงการผลิตพืชปลอดภัยโดยเน้นการใช้ชีวภัณฑ์และลดการใช้สารเคมี การตรวจสอบรับรองให้ได้ตามมาตรฐาน GAPและพืชอินทรีย์อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 

เอ็มโอยู สนับสนุนพันธุ์พืชเทคโนโลยีบนพื้นที่สูง ภารกิจงานโครงการหลวง