คพ. จับมือ อบจ.ขอนแก่น ซักซ้อมบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหามลพิษ

18 สิงหาคม 2565

คพ. จับมือ อบจ.ขอนแก่น ซักซ้อมบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหามลพิษขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการเป็นจำนวนมากและทุกขนาด ที่ต้องควบคุมดูแลไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

เมื่อวันที่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษทุกพื้นที่เกิดขึ้นมาคู่กับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กำกับดูแลทั้งในด้านวิชาการและการบังคับใช้กฎหมาย

 

 

ยังมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการเป็นจำนวนมากและทุกขนาด ที่ต้องควบคุมดูแลไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

คพ. จับมือ อบจ.ขอนแก่น ซักซ้อมบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหามลพิษ

คพ.โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (สคพ.10) ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการปัญหามลพิษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

คพ. จับมือ อบจ.ขอนแก่น ซักซ้อมบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหามลพิษ

นายอรรถพล กล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้กับผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ อปท. ในจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ในการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

 

 

ที่ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษ ควบคุมและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ พร้อมการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯจะได้รับการติวเข้มองค์ความรู้ทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมกำกับดูแลสถานประกอบการและแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการตรวจสอบพื้นที่และการเก็บตัวอย่าง

 

 

การใช้ชุดทดสอบภาคสนาม เป็นต้น โดยมีวิทยากรจาก อบจ.จังหวัดขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และสคพ.10 ร่วมให้ความรู้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อบจ. จังหวัดขอนแก่น ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมครั้งนี้ นายอรรถพล กล่าว