คพ. ยังมุ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พึ่งของประชาชน 

08 สิงหาคม 2565

คพ. ยังมุ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พึ่งของประชาชน อธิบดี คพ.เรียกประชุมเตรียมขับเคลื่อนงานปี 2566  ขอบคุณผู้บริหาร รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐบาล ประชาชนที่เข้าใจการทำหน้าที่ของ คพ. มากขึ้น ไม่เสียกำลังใจที่ไม่ผ่านการประเมินความโปร่งใส

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องขอบคุณผู้บริหาร รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐบาลและประชาชน

 

 

ที่เข้าใจการทำหน้าที่ของ คพ. เห็นความสำเร็จในการแก้ไขปัญหามลพิษให้พี่น้องประชาชนสำเร็จเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการตรวจสอบมลพิษและการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรณีบริษัทวิน โพรเสส จำกัด ปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ กระทบพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

คพ. ยังมุ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พึ่งของประชาชน 

 

กรณี บริษัท เอกอุทัย จำกัด ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ฝุ่นฟุ้งกระจาย ปล่อยน้ำเสีย ทำให้แหล่งน้ำและน้ำใต้ดินมีสารปนเปื้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยชาวบ้าน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ คพ. มากขึ้น และจากการที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ปรับโครงสร้างของ คพ. เพิ่มหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16

 

คพ. ยังมุ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พึ่งของประชาชน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วเข้าถึงประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบนโยบายให้ คพ. เป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน คพ.ต้องเสริมสมรรถนะ พัฒนาบุคลากร สร้างค่านิยม ให้มีความรักและความภูมิใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน

สำหรับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า คพ.เป็นหนึ่งใน 20 หน่วยงานที่ "ไม่ผ่าน" โดยมีคะแนนรวมลดลงจากปีที่แล้ว 10.19 คะแนน ซึ่งจากการตรวจเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต ปี 2562 - 2564 ได้คะแนนเต็ม 100 แต่ปี 2565 ได้เพียง 50  คะแนน

 

คพ. ยังมุ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พึ่งของประชาชน 

ทั้งนี้ ไม่ได้มีผลมาจากความไม่โปร่งใสภายในหน่วยงานหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด แต่เกิดจากความบกพร่องในการกรอกรายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 

ซึ่ง คพ. มีความตระหนักต่อภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ไม่ได้เสียขวัญหรือกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมจะมุ่งมั่นพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุด นายอรรถพล กล่าว