คพ. ออกประกาศแนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน หาต้นตอผู้ก่อมลพิษ

28 พ.ค. 2565 | 03:50 น.

คพ. ออกประกาศแนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน เพื่อสืบหาต้นตอผู้ก่อมลพิษ ของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเลและไม่สามารถบ่งชี้แหล่งที่มาได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โดย คพ. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการศึกษาการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้า

 

 

ล่าสุด คพ. ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปประยุกต์ใช้ในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย

คพ. ออกประกาศแนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน หาต้นตอผู้ก่อมลพิษ

 

นายอรรถพล  กล่าวว่า วิธีวิเคราะห์น้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในประกาศนี้ เป็นวิธีหลักที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาลายนิ้วมือน้ำมันที่พบ

 

เพื่อบ่งชี้แหล่งที่มาโดยการเปรียบเทียบผลที่ได้กับข้อมูลในฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย หรือลายนิ้วมือน้ำมันที่สงสัย ซึ่งข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันนี้

 

จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย และเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดหรือผู้ประกอบการที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล ต่อไป

 

ในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จะนำข้อมูลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ และองค์ประกอบสารอนินทรีย์ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือผลวิเคราะห์ตัวอย่างของแหล่งที่มาของน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย มาประกอบกัน

คพ. ออกประกาศแนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน หาต้นตอผู้ก่อมลพิษ

โดยสามารถสรุปผลการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน คราบน้ำมัน ก้อนน้ำมันดิน และผลิตภัณฑ์น้ำมันในประเทศไทย ได้ใน 4 กรณี ดังนี้

 

กรณีที่ 1 มีความเป็นไปได้สูงที่จะมาจากแหล่งเดียวกัน (Positive Match) โดยผลจากทั้ง ๒ ส่วนไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในช่วงที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมาจากแหล่งเดียวกัน

 

กรณีที่ 2 มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นน้ำมันชนิดเดียวกัน (Probable Match) โดยมีผลจากทั้ง 2ส่วนไปในทิศทางเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นน้ำมันชนิดเดียวกัน หรือมีผลใดผลหนึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นน้ำมันชนิดเดียวกัน

คพ. ออกประกาศแนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน หาต้นตอผู้ก่อมลพิษ

กรณีที่ 3 สรุปได้ว่าเป็นน้ำมันคนละแหล่ง (Non - Match) โดยมีผลจากทั้ง 2 ส่วนไปในทิศทางเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นน้ำมันคนละแหล่ง (Non - Match) ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถสรุปผลได้ ให้บันทึกผลการวิเคราะห์ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบในอนาคตต่อไป

 

กรณีที่ 4 สรุปไม่ได้ (Inconclusive) โดยมีผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์แล้วไม่สามารถสรุปได้

คพ. ออกประกาศแนวปฏิบัติในการบ่งชี้แหล่งที่มาของน้ำมัน หาต้นตอผู้ก่อมลพิษ