svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แจ้งข่าวดี “ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์” ไทย-จีน บรรลุข้อตกลงแล้ว

08 กรกฎาคม 2565

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งข่าวดี “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” ไทย-จีน บรรลุข้อตกลงแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออก 784,259 ล้านบาท ตาม นโยบายรัฐบาล 4.0 แลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ NSW ไปยังประเทศจีน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยจีน (JTC SPS) กับผู้แทนสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 

แจ้งข่าวดี “ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์” ไทย-จีน บรรลุข้อตกลงแล้ว

โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกที่ผ่านมา มีทุเรียน 7.29 ล้านตัน มังคุด 2.21 ล้านตัน เงาะ 2.16 แสนตัน และ ลองกอง 1.8 หมื่นตัน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และนโยบาย Zero Covid ของรัฐบาลจีน กรมวิชาการเกษตรได้ยกระดับการควบคุมการส่งออกผลไม้ไปจีน เป็นมาตรการ GMP Plus ไม่ให้มีเชื้อโควิด 19 ปนเปื้อนไปกับตู้คอนเทนเนอร์สินค้า บรรจุภัณฑ์ และผิวผลไม้ โดยเฉพาะ ทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคจีน

 

นายระพีภัทร์  เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกันครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto certificate) ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้เสนอ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ให้กรมวิชาการเกษตร พัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออก ตาม นโยบายรัฐบาล 4.0 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ National Single window : NSW ไปยังประเทศจีน เพื่อนำไปสำแดงที่ด่านนำเข้าว่าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการปลอดโรค แมลงศัตรูพืช

 

ปี 2564 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช จำนวน 409,279 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 784,259 ล้านบาท และในปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) มีปริมาณการส่งออกผลไม้ไปจีน ประมาณ 577,132 ตัน มูลค่าประมาณ 59,506 ล้านบาท และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผลไม้ส่งออกไปจีน จำนวน 17,566 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้การดำเนินการในระยะต่อไปกรมกรมวิชาการเกษตรจะประสานงานด้านเทคนิค เพื่อทดสอบ และให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชกับฝ่ายจีนต่อไป

 

แจ้งข่าวดี “ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์” ไทย-จีน บรรลุข้อตกลงแล้ว

 

“ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชของทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออก ลดขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้าที่ประเทศจีน ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ ร่วมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าทั้งสองฝ่าย โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (ระเบียบ 248) ซึ่งมีเงื่อนไขให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเข้าสาธารณรัฐประชาชน  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวแล้ว” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว