มีผลวันนี้ (17มิ.ย. ) ห้ามอายุต่ำกว่า 20 ปีครอบครอง-ใช้กัญชา

16 มิ.ย. 2565 | 13:44 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. ให้กัญชา-สารสกัดจากกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นครอบครองใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นสูบในที่สาธารณะ ห้ามจําหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕


โดยที่พิจารณาเห็นว่า กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ (๓) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม

ข้อ ๒ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จําหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ ๑ ได้ ยกเว้นการกระทํา ดังต่อไปนี้


(๑) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ 


(๒) การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 


(๓) การจําหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

ข้อ ๓ อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และ หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุม ตามข้อ ๑ ให้กับผู้ป่วยของตน


ข้อ ๔ อนุญาตให้ผู้ป่วยตามข้อ ๓ สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ ในปริมาณที่จ่ายให้สําหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลาสามสิบวัน


ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


อนุทิน ชาญวีรกูล 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

                             มีผลวันนี้ (17มิ.ย. ) ห้ามอายุต่ำกว่า 20 ปีครอบครอง-ใช้กัญชา