กกร.สงขลายื่นหนังสือ“บิ๊กป้อม”หนุนนิคมฯจะนะ

07 มิ.ย. 2565 | 06:09 น.

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สนับสนุนในหลักการการดำเนินการโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ได้ทำหนังสือเพื่อยื่นต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ซึ่งจะมีการประชุมนอกสถานที่ ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565   เรื่องสนับสนุนหลักการโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

 

นายธนวัตน์ พูนศิลป์  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ"”ว่า ด้วยทางหอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสมาคมธนาคารไทยจังหวัดสงขลา หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.)  และกรรมการภาคเอกชนอื่น ๆ  รวม 19 องค์กร ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

นายธนวัตน์ พูนศิลป์  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา


ที่ประชุมมีมติสนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้

 

1.โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมยางพารา , ปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าสะอาดอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า ท่าเรือน้ำลึก อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรืออุตสาหกรรมศูนย์รวมการขนส่งและกระจายสินค้า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย

 

 

2.โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประชากรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแคนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ทั้ง 14 จังหวัดภาคได้ ซึ่งประกอบอาชีพด้านการประมง การเกษตร ทั้งด้านการจำหน่าย และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมยางพาราปาล์มน้ำมัน ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออก การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร การผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้า และยกระดับเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต

 

3.โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างงานให้กับเยาวชน ประชาชน และผู้สำเร็จการศึกษาในหลายสาขาวิชาชีพ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ช่วยลดปัญหาความยากจน และแก้ไขปัญหาการเดินทางไปหางานทำของคนในพื้นที่ ที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ และในประเทศใกล้เคียง นอกเหนือจากการจ้างงานตามตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นใน โครงการแล้ว ยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ในการทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง สามารถส่งวัตถุดิบและการกระจายสินค้า ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป รวมถึงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ได้สะดวก รวดเร็ว อีกด้วย

 

4.โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นโครงการที่ภาคเอกชนลงทุนรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งนอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่ลงทุนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เอกชน มีการลงทุนที่สอดคล้องกับพื้นที่ เช่น อาหารฮาลาลครบวงจร การลงทุนด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ และการลงทุนด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

 

5.โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับโครงการเมืองต้นแบบที่ 1 - 3 ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)เพราะการมีท่าเรือน้ำลึก รองรับการขนส่งผ่านเรือเดินสมุทรข้ามทวีป ทำให้ลดต้นทุน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกโดยไม่ต้องส่งผ่านประเทศใกล้เคียง อย่างเช่นปัจจุบัน 

 

จากเหตุผลดังกล่าว ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดสงขลา จึงสนับสนุนในหลักการ การคำเนินการ โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการต่อไป เพราะ ครม.มีมติให้ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

 

ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มอบหมายให้ สศช (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เป็นผู้ดำเนินการนั้น ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสงขลา(กกร.) จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

 

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ขอให้ดำเนินการมาตรการเร่งด่วน ในเรื่องการขยายความช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเคา และอำเภอเมืองสงขลา เฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว การจัดตั้งเขตปลอดภาษี Duty Free Zone ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา รวมถึงการขยายเวลาเปิดบริการสถานบริการในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วน