“นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

23 พ.ค. 2565 | 07:50 น.

“นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต้อนรับและร่วมประชุม คณะ Songkhla Upstream เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งนำโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผวจ.สงขลา/ปธ.โครงการฯ, Prof.Johannes Widodo ICOMOS Paris , Mr.Ducan Marshall ICOMOS Paris ,รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา สกสว. สถาบันอาศรมศิลป์ ,ดร.วสุ โปษยะนันทน์ กรมศิลปากร และ ICOMOS Thailand ,ผอ.พงศ์ธันว์ สำเภาเงิน สนง.ศิลปากรที่ 11 ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

                               “นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 ครั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลกเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

ครอบคลุมเมืองเก่าสงขลาในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ทะเลลาบสงขลา และพื้นที่อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค

                              “นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และศูนย์มรดกโลก (UNESCO) ได้จัดทำโครงการ Upsteam Process เพื่อเปิดโอกาสให้แหล่งที่มีโครงการที่จะเสนอเป็นมรดกโลกสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก (UNESCO) จะเป็นแนวทางเพื่อเตรียมการเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก โดยต้องมีการจัดทำเอกสารในการนำเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์(Nomination Dossier)  

                       “นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และประสานความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายชุมชน รวมถึงภาคเอกชน เช่น ปตท.สผ. ยังได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย โดยคณะที่เดินทางมาในวันนี้จะได้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำและตรวจความพร้อมด้านกายภาพของเมืองเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด