svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปรับโซนสีโควิดใหม่ พื้นที่สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย.65

31 พฤษภาคม 2565

ตรวจสอบโซนสีโควิดใหม่ล่าสุด พื้นที่สีเหลือง พื้นที่สีเขียว และพื้นที่สีฟ้า เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หลังประกาศคำสั่งศบค.เผยแพร่ทางราชกิจจานุเบกษา

จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ คำสั่งศบค. ประกาศโซนสีโควิดใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65  โดยแบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว เริ่มบังคับใช้ 1มิ.ย.65 เป็นต้นไปนั้น

 

ฐานเศรษฐกิจ นำข้อมูลโดยสรุปว่าแต่พื้นที่โซนสีมีจังหวัดใดบ้าง มาให้ประชาชนได้รับทราบมาตรการและพื้นที่ของตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปรับโซนสีโควิดใหม่ พื้นที่สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย.65

คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว

 

ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) รวมทั้งสิ้น 46 จังหวัด

 • จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จังหวัดกําแพงเพชร
 • จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน อําเภอภาชี และอําเภออุทัย)
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดยะลา (ยกเว้นอําเภอเบตง)
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดลําพูน
 • จังหวัดเลย (ยกเว้นอําเภอเชียงคาน)
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดสตูล
 • จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 • จังหวัดหนองบัวลําภู
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด

 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดตราด (ยกเว้นอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดลําปาง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 • จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)
 • จังหวัดอํานาจเจริญ
   

พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด

 • กรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดตราด (เฉพาะอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน อําเภอภาชีและอําเภออุทัย)
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดยะลา (เฉพาะอําเภอเบตง)
 • จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดเลย (เฉพาะอําเภอเชียงคาน)
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 • จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 • จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 • จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน) 

ปรับโซนสีโควิดใหม่ พื้นที่สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย.65 ปรับโซนสีโควิดใหม่ พื้นที่สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย.65 ปรับโซนสีโควิดใหม่ พื้นที่สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย.65 ปรับโซนสีโควิดใหม่ พื้นที่สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 มิ.ย.65

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา