svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กระทรวงแรงงานเดินหน้าฝึกทักษะแรงงานก่อนไปทำงานญี่ปุ่น

26 พฤษภาคม 2565

รมว.สุชาติสั่งเตรียมพร้อม พัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และเรียนรู้ความเป็นอยู่ ก่อนไปฝึกงานจริงที่ญี่ปุ่น 3 ปี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงาน ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยมีทั้งการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงาน นายจ้าง และสถานประกอบกิจการก่อนจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น

 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้ไปทำงานต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในต่างประเทศ เพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ ซึ่งในปี 2565 กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization, Japan) เปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีความต้องการแรงงานไทย จำนวนกว่า 2,000 คน 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายขยายสาขาการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและขยายตลาดแรงงานกลุ่มทักษะเฉพาะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกำกับดูแลไม่ให้แรงงานดังกล่าวถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้แรงงานไทยที่ได้รับโอกาสนี้ได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนเดินทาง 

 

กระทรวงแรงงานเดินหน้าฝึกทักษะแรงงานก่อนไปทำงานญี่ปุ่น

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นสถานที่ฝึกอบรม ซึ่งในปัจจุบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี รับผิดชอบเป็นหน่วยฝึกตามโครงการฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิตด้านเทคนิคประเทศญี่ปุ่น โดยนำหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการฝึกอบรม เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง (Part) 

ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน เป็นการฝึกด้านภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมในขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นจะมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การฝึกอบรมในช่วงที่ 2 อีก 2 เดือน เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายแรงงานและภาษาที่เป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะ ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ 

 

ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย กิจกรรม  การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ซึ่งดำเนินการแล้ว จำนวน 4 รุ่น รวม 93 คน และอยู่ระหว่างการฝึกในรุ่นที่ 5 จำนวน 22 คน จบการฝึกอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานก่อนไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 

 

 

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกปฏิบัติงาน เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 6 แสนเยน หรือประมาณ 2 แสนบาท และหากฝึกปฏิบัติงานครบกำหนดแล้ว มีผลการฝึกปฏิบัติงานดียั งมีโอกาสทำงานเป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่นต่อได้อีกด้วย เยาวชนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน