svasdssvasds

เปิดตัว ประธานกรรมการบริหารทรัพยากร 22 ลุ่มน้ำประเทศ

12 พ.ค. 2565 เวลา 12:38 น. 231

“ปลัดมหาดไทย” รับทราบ หนังสือแจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง จาก เลขา สนทช. ให้แจ้งประกาศ เปิดตัว ประธานกรรมการบริหารทรัพยากร 22 ลุ่มน้ำประเทศ เช็กด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดคุมลุ่มน้ำไหนบ้าง

แหล่งข่าวกระทรวงมหาดไทย   เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับหนังสือการเลือกประธานกรรมการลุ่มน้ำ ในแต่ละเขตลุ่มน้ำ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มี หนังสือประทับตรา “ด่วนที่สุด” ลงเลขที่ นร 1412/2634   สาระสำคัญ สรุปผลการเลือกประธานกรรมการลุ่มน้ำในแต่ละเขตลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำเรียบร้อยแล้ว นั้น

 

1.ผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน                    เป็นประธานภรรมการลุ่มน้ำสาละวิน

2.ผู้ว่าจังหวัดเชียงราย                        เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย           เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

4.ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น             เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำชี

5.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา         เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำมูล

6.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่             เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำปิง

7. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง                เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำวัง

8.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่                    เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำยม

9.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก            เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำน่าน

10.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์         เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา

11. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี           เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง

12. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี              เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก

13.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี         เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

 

 

14. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี                 เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง

15.ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา           เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง

16.ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว              เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบ

17.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                  เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

18.ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี               เป็นประธานกรรมการลุ่มเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

19. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี       เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

20. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา               เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

21. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา               เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

22.ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง                    เป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.  24561 จึงขอได้โปรดแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง