svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันแรก “เปิดเทอม” เด็กจะได้ดื่มนมโรงเรียน หรือไม่

03 พฤษภาคม 2565

ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ยื่นหนังสือ ร้องนายกรัฐมนตรี ผวาเปิดเทอม วันแรก 17 พ.ค. 65 เด็กจะไม่ได้ดื่มนม กระทบเกษตรกรนมโคล้น ซ้ำเติมต้นทุนพุ่ง กรมปศุสัตว์ เปิดใจ เคลียร์ ตรงไปตรงมา วันแรก “เปิดเทอม” เด็กจะได้ดื่มนมโรงเรียน หรือไม่ มีคำตอบแล้ว

สืบเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันแรงงาน ทาง นายนัยฤทธิ์  จำเล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ส่งตัวแทนสมาชิกไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมทำเนียบรัฐบาล ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้เด็กเรียนได้ดื่มนมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เริ่มวันแรกของเปิดเทอมปีการศึกษา  2565

 

วันแรก “เปิดเทอม” เด็กจะได้ดื่มนมโรงเรียน  หรือไม่

 

ด้วยโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของประเทศไทยเพราะเป็นการส่งเสริมใช้น้ำนมดิบของเกษตรกรไทย 100% (ห้ามใช้นมผง)และสร้างสุขอนามัยการบริโภคนมโคจากเกษตรกรไทย ให้แก่ลูกหลานเยาวชนคนไทย  ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2562  งบประมาณ 14,000 ล้านบาท เรื่อง การทบทวนระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียน  ก็มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กเรียนทั่วประเทศ ได้ดื่มนมโรงเรียนตั้งแต่วันแรกของเปิดเทอมหรือภาคเรียน  ซึ่งก็ได้ดำเนินการมาด้วยดีตลอด

 

ดังนั้นชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภาคสหกรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกรัฐมนตรี ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) สนับสนุนให้เด็กเรียนทั่วประเทศ ได้ดื่มนมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษา 2565 หรือวันที่ 17  พฤษภาคม  2565  เพื่อช่วยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำนมดิบของเกษตรกรล้นหรือต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบรรจุนมกล่อง UHT  

 

ไทม์ไลน์ "นมโรงเรียน"

 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าอาหารสัตว์(โคนม) เพิ่มขึ้น  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19 ) และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจเกิดปัญหาซ้ำเติมต่อเกษตรกรจากน้ำนมดิบล้น เนื่องจากเด็กเรียนทั่วประเทศ  ไม่ได้ดื่มนมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษา 2565 หรือวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นั้น

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว ทั้งจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

อยู่ในขั้นตอนคณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จะเสนอให้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนพิจารณาที่มีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานให้ความเห็นชอบ และออกประกาศฯ ให้เป็นไปโดยเร็ว

 

รวมทั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) ก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครและจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต่อไป เชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จะได้ดื่มนมโรงเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

อนึ่ง กรมปศุสัตว์ เปิด การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันแรก “เปิดเทอม” เด็กจะได้ดื่มนมโรงเรียน  หรือไม่