svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"8 สหกรณ์- บริษัท" ร้องนายกรัฐมนตรี จัดสรรโควตา "นมโรงเรียน" ไม่เป็นธรรม

22 กุมภาพันธ์ 2565

สุดทน 8 สหกรณ์- บริษัท “อำนวย ทงก๊ก” นำม็อบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร้องจัดสรรโควตานมโรงเรียน 1.4 หมื่นล้าน ไม่เป็นธรรม พร้อมถือป้าย พอกันที หยุดโกงสักทีเถอะ ท่านนายกฯ ช่วยด้วย! จี้สอบทุจริต ปั้นลมนมเท็จหวังงาบงบประมาณรัฐ เพิ่มเติม 2.8 พันล้านบาท

"แรมโบ้" รับหนังสือจากผู้ร้องเรียน สอบทุจริต

 

นายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ ได้ยื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี “แรมโบ้”  หรือ ดร. เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับหนังสือ ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบของเกษตรกรจําหน่ายไม่หมดและเรื่องการจัดสรรสิทธิ การจําหน่ายนมโรงเรียน จาก 8 บริษัท-สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด , สหกรณ์โคนมไทยมิลค์  จำกัด , สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก  จำกัด, สหกรณ์โคนมปากช่อง  จำกัด, สหกรณ์โคนมเชียงใหม่  จำกัด, สหกรณ์โคนมเชียงราย  จำกัด, สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด และ บจก. เทียนขำแดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น  เนื่องจาก

 

1.ประเด็นปัญหาน้ำนมโคล้นตลาด ที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีปัญหามาอย่างยาวนั้น เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเรื่องน้ำนมโคล้นตลาด เพราะว่ามีการบริหารจัดการน้ำนมโคในแต่ละปีว่าจะมีการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโคระหว่างศูนย์รวบรวมน้ำนมโคกับผู้ประกอบการทุกรายว่า มีการรับซื้อน้ำนมโคจนหมดสิ้นภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการโคนมหรือ มิลค์บอร์ด ตามเอกสารข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรณีองค์กรชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยและสมาคมศูนย์รวบรวมน้ำนมเอกชนร่วมกัน

 

ป้ายร้อง

 

อ้างว่ามีน้ำนมโคล้นตลาดจนไม่สามารถหาที่จำหน่ายน้ำนมโคได้นั้นเป็นการนำความอันเป็นเท็จไปแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณกลางโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำทุจริต และรัฐบาลต้องดำเนินการตรวจสอบผู้ประสบภัยจากการระบาตของโควิด-19 จำนวน 1,400 ล้านบาท และได้มีการประชุมของกรรมาธิการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาอีก 2,800 ล้านบาท

 

โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเสนอขอเข้าพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องเท็จของกลุ่มองค์กรและกลุ่มบุคคลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ เป็นการเป็นการทุจริตอย่างชัดเจน และยังมีการเรียกรับเงินเพื่อตนเองและพวกพ้องในกรณีที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนซื้อนมกล่องเยียวยาโดยมิชอบด้วยทั้ง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขั้น  จากกรณีน้ำนมโคล้นที่เป็นเท็จดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยในแง่ของการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย

 

ขึ้นป้าย ท่านนายกฯช่วยด้วย

 

2. ประเด็นปัญหาทุจริตโครงการนมโรงเรียน 2-3 ปีการศึกษาที่ผ่านมาและการบริหารจัดการปริมาณน้ำนมโค ที่นำมาใช้ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน อย่างผิดพลาดจนนำไปสู่การอ้างถึงปัญหาน้ำนมโคล้นตลาดของประเด็นปัญหาข้อที่ 1

 

2.1คณะกรรมการนมเพื่อเด็กและเยาวชน มีการประกาศหลักเกณฑ์นมโรงเรียนเพื่อจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการทุกราย ที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนซึ่งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 "เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน”  โดยมีการกำหนดให้นำปริมาณน้ำนมโคจากบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโค (MOU)ของคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ(กรมส่งเสริมสหกรณ์)

 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) มาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนอย่างไม่ถูกต้องขัดกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีให้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ไว้ว่าไม่ให้นำตัวเลขปริมาณน้ำนมโค(MOU) มาใช้ในการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียน  เนื่องจากเห็นว่าตัวเลขปริมาณน้ำนมโค (MOU) ที่นำมาใช้จัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนที่ผ่านมาสร้างแต่ปัญหา และไม่เป็นที่ยอมรับ จึงให้ใช้ "พันธะสัญญาซื้อขายน้ำนมโค" แทน แต่คณะกรรมการนมเพื่อเด็กและเยาวชนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม2562 จงใจฝ่าฝืนจนสร้างปัญหาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

 

บรรยากาศคับคั่ง

2.2 เหตุผลที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ไม่นำปริมาณน้ำนมโคตามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโค (MOU )มาใช้ในหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนนั้นก็เพราะว่าตัวเลขปริมาณน้ำนมโคตาม MOU ของศูนย์รวบรวมน้ำนมโคกับผู้ประกอบการมีข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นตัวเลขปริมาณน้ำนมโคเป็นเท็จ จำนวนมากกว่าที่จะมีการซื้อขายน้ำนมโคกับผู้ประกอบการจริงโดยเมื่อดูจากข้อมูลเอกสารที่ทำกันไว้โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่ามีข้อพิรุธ ดังนี้

 

 

2.2.1 ปริมาณน้ำนมโคที่มีการซื้อขายน้ำนมโคไม่สามารถที่จะซื้อขายและส่งมอบสินค้าน้ำนมโคกันได้ เช่น มีการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโคจำนวนน้อยมาก โดยมีการซื้อขายกันแค่วันละร้อยกว่ากิโลกรัมจนถึงหนึ่งพันกิโลกรัมซึ่งข้อเท็จจริงไม่สามารถที่จะซื้อขายน้ำนมโคและส่งมอบกันได้อย่างแน่นอน

ลุงตู่ ช่วยด้วย

 

2.2.2 ปริมาณน้ำนมโคที่มีการซื้อขายน้ำนมโคกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโค(MOU) ปรากฎว่าผู้ประกอบการบางรายที่ตกลงซื้อขายน้ำนมโคยังสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไม่เสร็จเรียบร้อย และยังไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) รวมทั้งยังไม่มีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพราะว่ายังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนที่ผ่านมา ดังนั้นเชื่อได้ว่ายังไม่มีการซื้อขายน้ำนมโคของทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน

 

 

2.2.3 การซื้อขายน้ำนมโค 2.2.3 การซื้อขายน้ำนมโคตามเอกสารข้อมูลบันทึกข้อตกลง(MOU) จะพบว่าศูนย์รวบรวมน้ำนมโคหลายศูนย์รวมทั้งผู้ประกอบการหลายราย มีวิธีการซื้อขายน้ำนมโคที่ผิดไปจากการซื้อขายน้ำนมโค มีปริมาณน้ำนมโคของตนเองและได้จำหน่ายให้กับลูกค้าผู้ประกอบการแล้วแต่กลับรับซื้อน้ำนมโคจากแหล่งอื่นๆ เพื่อมาใช้กับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนของตนเอง

 

หรือผู้ประกอบการมีการซื้อขายน้ำนมโคโดยไม่มีความจำเป็นแต่ประการใด ซึ่งการดำเนินการซื้อขายน้ำนมโคตามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโค(MOU) ในลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการซื้อขายน้ำนมโคเพื่อให้ได้ตัวเลขปริมาณน้ำนมโคจำนวนมากกว่าที่มีน้ำนมโคจริงๆ เรียกได้ว่าเป็นการไซฟอนตัวเลขน้ำนมโคเพื่อหวังผลประโยชน์จากการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียน นั่นเอง

 

ลุงตู่ ช่วยด้วย นมหนูหาย

จากประกาศหลักเกณฑ์นมโรงเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมาของคณะกรรมการนมเพื่อเด็กและเยาวชน นอกจากจะขัดและไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แล้วยังสร้างปัญหาขึ้นมานอกจากการทุจริตการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนแล้ว ยังไปสร้างปัญหาน้ำนมโคล้นตลาดจากการนำปริมาณน้ำนมโคที่มีจำนวนเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในโครงการนมโรงเรียนอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการนมเพื่อเด็กและเยาวชนมีเจตนากำหนดหลักเกณฑ์นมโรงเรียนเพื่อการจัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนที่ผ่านมา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายหรือกลุ่มผลประโยชน์โดยมิได้คำนึงถึงผลเสียหายที่ตามมา

 

 

3. ประเด็นกลุ่มองค์กรและกลุ่มบุคคลร่วมกันในการสร้างสถานการณ์น้ำนมโคล้น รวมทั้งร่วมกันทุจริตในโครงการนมโรงเรียนสร้างปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมไทยและเรียกรับเงินส่วนต่างจากการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องน้ำนมโคล้น เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือนำเงินงบประมาณแผ่นดินมาช่วยเหลือซื้อนมเยียวยาในปีที่ผ่านมา จำนวน 1,400 ล้านบาท และยังจะรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้อีกในปีนี้จำนวนเงิน 2,800 ล้านบาท ตามเอกสารการประชุมของคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และกลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคลพวกนี้ยังร่วมกันสร้างตัวเลขปริมาณน้ำนมโคที่เป็นเท็จ ไม่มีการซื้อขายน้ำนมโคจริงตามเอกสารข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์(MOU) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียน

 

นายอำนวย กล่าวว่า ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีโปรดได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้แจ้งให้ทราบทั้งข้อที่ 1 และข้อที่ 2 โดยการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งประเทศ ตามหลักและมาตรฐานการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ เช่นการส่งมอบสินค้า(น้ำนมโค/เอกสารการรับและชำระค่น้ำนมโคกับผู้ประกอบการทุกราย/การเสียภาษีเงินได้กับทางกรมสรรพากรเรื่องการทำธุรกิจค้าขายน้ำนมโค และการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายนมโรงเรียน เป็นต้นว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ำนมโค(MOU)  ถ้าพบการกระทำความผิดของศูนย์รวบรวมน้ำนมโคและผู้ประกอบการขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด

 

ข้อเรียกร้อง 8 สหกรณ์-เอกชน

 

4. ประเด็นข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีให้กับกลุ่มสหกรณ์โคนมและบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มองค์กรและกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทำความผิดทุจริตคือช่วยเหลือพิจารณาให้กับผู้ร้องสามารถดำเนินธุรกิจการเลี้ยงโคนมและสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนปีการศึกษาหน้าและปีต่อๆไป อย่างมั่นคงเพื่อที่จะได้เป็นหลักประกันให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของสหกรณ์และบริษัท

 

รวมทั้งพนักงานลูกจ้างของสหกรณ์โคนมและบริษัท ตลอดห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องได้สามารถดำรงอาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ และมีขีดความสามารถในการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันทางการเงินจนหมดสิ้นไปโดยกลุ่มฯ มีปริมาณน้ำนมโคที่รับจากเกษตรกรจริงและขอยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเข้ารับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  โดยขอให้ 8 ผู้ประกอบการ – บริษัท ขอรับการจัดสรรสิทธิ์โควตานมโรงเรียน  446.487 ตัน/วัน จากปริมาณน้ำนมโคที่รับซื้อจากเกษตรกรทั้งหมด 576 .24 ตัน/วัน

 

อนึ่ง เปิดรายชื่อผู้เสนอข้อร้องเรียน 

 

รายชื่อผู้เสนอข้อร้องเรียน

 

คลิก หนังสือข้อร้องเรียน