svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จับตา ครม. ถกแก้ปัญหาน้ำมันแพง ลุ้นช่วยลดค่าครองชีพเพิ่ม

02 พฤษภาคม 2565

การประชุม ครม. วันนี้ จับตาการหารือถึงการแก้ปัญหาน้ำมันแพง หลังราคาน้ำมันดีเซลพุ่งจากกรรีรัฐปรับเพดานตรึงราคาใหม่ ลุ้น นายกฯ มีข้อสั่งการเพิ่มเติม หาทางลดค่าครองชีพ พร้อมติดตามวาระพิจารณาน่าสนใจหลายเรื่อง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจต้องติดตาม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำมันแพง หลังจากปรับเพดานการตรึงราคาน้ำมันดีเซลใหม่มาอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตร ซึ่งการประชุมครม.ครั้งนี้ ต้องจับตาดูว่านายกรัฐมนตรี จะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดูแลและหาแนวทางช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

 

ขณะเดียวกันยังต้องจับตาด้วยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีการเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน ในอัตรา 300 บาทต่อคนเข้ามาให้ที่ประชุมครม.ครั้งนี้พิจารณาด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้

 

ส่วนวาระการประชุมอื่น ๆ มีดังนี้

 

วาระพิจารณา

 • (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ.2566 – 2570)
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. ....
 • ขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
 • ร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)
 • การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว
 • กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15 

นอกจากนี้ในวาระการพิจารณายังมีวาระลับ และมีเอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม คือ

 • ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Understanding between the Philippines and Thailand on  agreed procedures towards a comprehensive settlement of the dispute in Thailand – customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines ( WT/DS371)

 

วาระสำคัญของรัฐบาล 

 • รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วาระเพื่อทราบ

 • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบิน รวมถึงการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
 • มาตราการรับมือฤดูฝน ปี 2565 
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่…) พ.ศ. ....
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ……
 • ผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษา และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ของสภาผู้แทนราษฎร
 • ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎร
 • รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เรื่อง การแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรม กรณีความล่าช้าในการดำเนินคดีและเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน)
 • รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ (สำนักงานอัยการสูงสุด)
 • ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
 • รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี 2564
 • รายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565
 • รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)
 • รายงานสรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี
 • รายงานการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก