"ศักดิ์สยาม สั่งตั้งกรรมการสอบ หลังคา-กำแพง สนามบินดอนเมืองถล่ม

19 เมษายน 2565

"ศักดิ์สยาม" ลุยตั้งคณะกรรมการสอบ เหตุหลังคา-กำแพง สนามบินดอนเมืองถล่ม เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คมนาคม​ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เกิดพายุฝนบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง จนเป็นเหตุให้กำแพงอาคาร Sevice Hall ซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศด้านทิศเหนือ ถล่มลงมา ซึ่งอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่เปิดให้บริการ และมีระยะเวลารับประกันผลงานถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

 

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับนำมาเป็นแนวทาง การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน​รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานกรรมการ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ​สำหรับคณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีหน้าที่และอำนาจ อาทิ ตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องและแบบรายละเอียด มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร Senvice Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง และวิเคราะห์ข้อเท็จจริง/สาเหตุของการถล่มของกำแพงอาคารดังกล่าว ตามหลักวิศวกรรมและความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้าง และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นและกำหนดแนวทาง แผนงาน

 

"ศักดิ์สยาม สั่งตั้งกรรมการสอบ หลังคา-กำแพง สนามบินดอนเมืองถล่ม

  ทั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. นำไปกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างแก้ไขอาคาร Service Hall ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม โดยจะต้องดำนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือในกรณีที่การแก้ไขมีความจำเป็นต้องแล้วเสร็จภายหลักจากระยะเวลาประกันผลงาน ทอท. ต้องมีกระบวนการผูกผันที่เป็นนิติกรรมสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ และให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงคมนาคมทราบ และพิจารณาสั่งการโดยกำหนดให้รายงานผลภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

"ศักดิ์สยาม สั่งตั้งกรรมการสอบ หลังคา-กำแพง สนามบินดอนเมืองถล่ม

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ทอท. ได้รับรายงานจากนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ว่ามีการแต่งตั้งนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท.เป็นประธานสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วเช่นกัน ซึ่งกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามระเบียบจะไม่เกินในระยะเวลา 30 วัน