svasdssvasds

"สมาคมเพื่อนชุมชน" เดินหน้าแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคลองน้ำหู

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 มี.ค. 2565 เวลา 8:37 น. 40

สมาคมเพื่อนชุมชนเดินหน้าแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคลองน้ำหู พร้อมร่วมมือท้องถิ่นวางแนวทางดึงเทคโนโลยีจัดการระบบน้ำเสีย

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมงานส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเสีย (คลองน้ำหู) เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียจากชุมชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ 

 

โดยเป็นโครงการนำร่องในการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแนวทาง และแผนการทำงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม อาทิ เทศมนตรีตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ประธานชุมชนหมู่ 3 ต.ทับมา คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ หมู่บ้านกรุงไทย และชุมชนโดยรอบเข้าร่วม บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านโมเดิร์นซีตี้ จ.ระยอง
 

“กิจกรรมดังกล่าวทางสมาคมได้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับคณะทำงานติดตามคุณภาพน้ำในคลองน้ำหู โดยมีทีมวิทยากร จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามาฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม

 

เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติและการวางกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายใต้แผนงานในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 – 2569 เพื่อผลักดันให้ จ.ระยอง ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป”

 

สมาคมเพื่อนชุมชนเดินหน้าแผนปฏิบัติการฟื้นฟูคลองน้ำหู

 

ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนและ จ.ระยอง มีเป้าหมายที่จะยกระดับให้จังหวัดเป็นเมืองเชิงนิเวศ ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของเสียในทุกมิติ ทั้งด้านมลพิษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการน้ำเสียและขยะทั้งระบบ โดยจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำเนินงานโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการฟื้นฟูลำคลองสาธารณะ และการบริหารจัดการน้ำผิวดิน ที่จะเป็นต้นแบบนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคลองสาธารณะในพื้นที่ของ จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
 

อนึ่ง สมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท 

แท็กที่เกี่ยวข้อง