“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอดค่าย CPA V-Camp ปี 3 สร้างแรงงานป้อนอีอีซี

29 ธันวาคม 2564

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอดค่าย CPA V-Camp ปี 3 สร้างแรงงานป้อนอีอีซี จับมือสถาบันการอาชีวศึกษา จ.ระยอง แนะแนวเรียนต่อสาขาวิชาชีพ

นายมนต์ชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน หรือ CPA (Community Partnership Association) เปิดผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา จ.ระยอง จัดโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ หรือค่าย CPA V-Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เจาะลึกเทรนด์สายอาชีพ EEC “เรียนอะไร รายได้ปัง ได้งานชัวร์” ผ่านระบบออนไลน์ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ จ.ระยอง ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาชาวิชาชีพต่าง ๆ พร้อมแนะแนวการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน จาก 10 สถาบันการศึกษา

สำหรับเนื้อหาองค์ความรู้ในโครงการนั้น ประกอบด้วย แนวทางการศึกษาต่อและแนวการค้นหาตัวเอง ทิศทางอาชีพอนาคต การเตรียมพร้อมสู่การทำงานใหม่ ๆ และแนวโน้มอาชีพที่เป็นที่ต้องกาของตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่นักศึกษาจากวิทยาลัยต่าง ๆ ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC และสถาบันแนะนำ รวม 8 วิทยาลัย มาร่วมแนะแนวทางการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากสายอาชีพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ การใช้ชีวิต และเพื่ออนาคตต่อไป

มนต์ชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมด้านการศึกษาแก่บุตรหลานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ (V-Camp) ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 10 สถาบันการศึกษา ใน จ.ระยอง ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 6 ตำบลเขตควบคุมมลพิษ ต.มาบตาพุด, ต.ห้วยโป่ง, ต.เนินพระ, ต.ทับมา, ต.มาบข่า และ ต.บ้านฉาง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 

โรงเรียนนิคมวิทยา โรงเรียนบ้านค่าย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนวัดมาบข่า และโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ซึ่งเป็นการยกระดับอนาคตการศึกษาของเยาวชนให้มีคุณภาพมีความสามารถด้านวิชาชีพในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่ จ.ระยอง ในอนาคต
อนึ่ง สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 กลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จีพีเอสซี (เดิม คือ Glow) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท