svasdssvasds

สมาคมเพื่อนชุมชน-อบจ.ระยอง-ม.บูรพา เปิดชิง 20 ทุนสาขาสาธารณสุขปี 65 รับ EEC

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 ธ.ค. 2564 เวลา 9:17 น. 225

สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมมืออบจ.ระยองและม.บูรพา จัดเงินทุน 5,280,000 บาท เปิดชิง 20 ทุนสาขาสาธารณสุขปี 65 รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ EEC

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (CPA) เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข สำหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,280,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลด้านสาธารณสุข ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนในจ.ระยองมากขึ้น โดยได้มีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดระยอง สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะนักเรียน ที่จบชั้นมัธยมตอนปลาย 

และมีความต้องการเข้าศึกษาต่อด้านสาธารณสุข ที่ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการบุคลากรในสาขาอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ และสุขอนามัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สมาคมฯ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดระยอง ได้เข้ารับการศึกษาในสาขาที่สามารถนำความรู้ ความสามารถกลับมาพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างบุคลากรในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC)
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 57 คน และในปี 2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ทุน ครอบคลุมในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 10 ทุน 2.คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จำนวน 2 ทุน 

3.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 2 ทุน 4.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ทุน 
5.คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 ทุน และ 6.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 2 ทุน

เปิดรับสมัครชิง 20 ทุนสาขาสาธารณสุขปี 65
อนึ่ง สมาคมเพื่อนชุมชนก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท 

แท็กที่เกี่ยวข้อง