เชียงรายปักหมุดเชิญชวนดื่มด่ำประสบการณ์"ชิมชาจิบกาแฟ"

20 ก.พ. 2565 | 14:53 น.

    ททท. สํานักงานเชียงราย เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ CHIANG RAI COFFEE & TEA SEASON” เที่ยวเชียงราย จิบชากาแฟ ภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ชีวิต(Experience Tourism Menu) แล้วลุ้นรางวัลกับ ททท. กว่า 300 รางวัล 

จังหวัดเชียงราย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากในช่วงฤดูท่องเที่ยว หลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “Blooming Chiang Rai : บานสะพรั่งเชียงราย” ตามนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
    

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการททท. สํานักงานเชียงราย กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน เชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ ทางการท่องเที่ยวในหลายด้านด้วยกัน ทั้งความ สวยงามทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กิจกรรม เทศกาล งานประเพณีต่าง ๆ 

เชียงรายปักหมุดเชิญชวนดื่มด่ำประสบการณ์"ชิมชาจิบกาแฟ"

เชียงรายปักหมุดเชิญชวนดื่มด่ำประสบการณ์"ชิมชาจิบกาแฟ"

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงราย ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของชาและกาแฟ เพราะเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัด มีการพัฒนาส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ภายใต้แนวคิดการผลิตเกษตรยั่งยืน ไม่ทําลายระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน

 

อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก แหล่งผลิต และส่งออกเมล็ดกาแฟอาราบิก้า และชาช้ันดี ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นชาและกาแฟที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

เชียงรายปักหมุดเชิญชวนดื่มด่ำประสบการณ์"ชิมชาจิบกาแฟ"

เชียงรายปักหมุดเชิญชวนดื่มด่ำประสบการณ์"ชิมชาจิบกาแฟ"

ดังนั้น ททท. สํานักงานเชียงราย จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สายการบินไทยเวียตเจ็ท สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัด เชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟ ชมรมชาและกาแฟเชียงราย และผู้ประกอบการคาเฟ่ในจังหวัดเชียงราย

 

เพื่อส่งเสริมการขายและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรม “Chiang Rai Coffee & Tea Season” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 

 

โดยให้สิทธิแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าครบทุก 300 บาท ในการลุ้นรับของรางวัล บัตรโดยสารเครื่องบินไทยเวียตเจ็ท ที่พักจังหวัดเชียงราย และของรางวัลจาก ททท. สํานักงานเชียงราย กว่า 300 รางวัล โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 แห่ง (คาเฟ่) ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชาและกาแฟ 

เชียงรายปักหมุดเชิญชวนดื่มด่ำประสบการณ์"ชิมชาจิบกาแฟ"

เริ่มจากเลือกดื่มชาหรือกาแฟตามคาเฟ่ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์การปลูกกาแฟ และไร่ชาบนดอยสูงต่าง ๆ ในเชียงรายที่มีอยู่ในหลายอําเภอของเชียงราย เช่นที่ ปางขอน ดอยช้าง แม่มอญ ดอยตุง ผาฮี้ ผาหมี วาวี แม่สลอง ฯลฯ

 

เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตให้ได้กาแฟคุณภาพสูง และยังได้สัมผัสวิถีชนเผ่าต่าง ๆ ในเชียงราย ที่เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ เรียกว่าได้รับประสบการณ์จากการมาท่องเที่ยวเมืองเชียงราย เป็นอีกหนึ่ง Experience Tourism Menu การท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย

 

ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงราย กล่าว เพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงราย มีจํานวนนักท่องเทยี่ว และ รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในลําดับที่ 2 ในภาคเหนือ โดยในปี 2562 จังหวัดเชียงรายมีรายได้จากการ ท่องเที่ยว 29,274 ล้านบาท และมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน 3,729,864 คน แยกเป็นชาวไทย 3,091,201 คน และ ชาวต่างชาติ 638,663 คน โดยมีวันพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย ละ 54.92 และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่าย 7,208 บาท/ทริป นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่าย 10,824 บาท/ทริป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย “Chiang Rai Coffee & Tea Season” คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาพรวมในจังหวัดเชียงราย ผ่านสินค้าชากาแฟ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เป็นอย่างดี และจะทําให้จังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย Blooming Chiang Rai : บานสะพรั่งเชียงราย ททท. สํานักงานเชียงราย 

 

ประมาณการว่า รายได้จากการจัดกิจกรรมนี้  15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565  ของผู้ประกอบการคาเฟ่ที่เข้าร่วมโครงการ 100 ร้าน/คาเฟ่ คาดว่าน่าจะได้ราว ๆ 40 ล้านบาท แต่รายได้จากชาและกาแฟในระบบภาพรวมทั้งหมด น่าจะเฉลี่ยเดือนละ 100 ล้านบาท (ทั้งการจำหน่ายเครื่องดื่มชากาแฟหน้าร้าน / จำหน่ายเมล็ดกาแฟ / สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องชากาแฟ) 

 

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจิบชากาแฟตลอด การจัดกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ททท. สํานักงานเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 7433 หรือ Facebook Fanpage: ททท.เชียงราย-พะเยา