วิธีลงทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่าน 3 ช่องทางไหนบ้างดูรายละเอียดที่นี่

16 ก.พ. 2565 | 02:24 น.

วิธีลงทะเบียนบ้านดิจิทัล เปิด 3 ขั้นตอนวิธีสมัครใช้บริการ หลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการ"ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565 ดูที่นี่

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการ"ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565   โดยให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

สาระสำคัญของประกาศ

 • กำหนดให้สำนักงานทะเบียนกลาง จัดตั้งให้มีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง
 • วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ การรับรองรายการทะเบียนที่เกิดจากการบริการด้วยระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด โดยระบบเริ่มแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติเป็นเวลา 1 ปี

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล ให้บริการอะไรบ้าง?

 

ในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดว่า ในระยะแรกจะเปิดให้บริการ "ทะเบียนบ้าน" ผ่านมือถือ 

 • เกี่ยวกับ การตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
 •  การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า 
 • การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง  

 

ลำดับต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนราษฎรประเภทอื่นๆ( เช่น งานทะเบียนราษฎร เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย )

วิธีลงทะเบียนบ้านดิจิทัลผ่าน 3 ช่องทาง

กระทรวงมหาดไทยพัฒนาพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและแอปพลิเคชั่นบนมือถือแบบสมาร์ทโฟนสำหรับจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งาน

 

กระทรวงมหาดไทย

 

แอปฯกระทรวงมหาดไทย

 

ลงทะเบียนบ้านดิจิทัล

 • ลงทะเบียนที่สำนักงานเบียนอำเภอ
 • หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
 • เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น

 

สำหรับข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

 

จำนวน 76 จังหวัด

 

 • แบ่งเป็น 7,255 ตำบล

 

 • แบ่งเป็น 878 อำเภอ

 

 • จำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 75,086 หมู่บ้าน

 

ประชากร

 

จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร จำนวนทั้งสิ้น 66,171,439 คน

 

 • แบ่งเป็น เพศชาย 32,339,118 คน

 

 • และ เพศหญิง 33,832,321 คน.

 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย