บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน สูญหาย 2565 ทำอย่างไรบ้าง ง่ายๆ คลิกเดียวจบที่นี่

02 ม.ค. 2565 | 10:06 น.

ส่องขั้นตอนทำบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน สูญหาย 2565 ต้องแจ้งความไหม-ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมเผยสถานที่ให้บริการหลายแห่ง เช็คเลย

ผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมข้อมูลในกรณีที่ทำบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน สูญหาย 2565 ต้องดำเนินการอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เนื่องจากเอกสารทั้ง 2 รูปแบบนั้นถือเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ

 


คุณสมบัติการทำบัตรประชาชน
- มีสัญชาติไทย 
-อายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

 

 


กรณีบัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง
-หากทำสูญหาย ไม่ต้องแจ้งความสามารถขอยื่นเรื่องทำบัตรใหม่ได้เลย ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตเทศบาล ภายในเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้นกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท 

 

 


หลักฐานในกรณีที่ทำบัตรประชาชนหายต้องใช้หลักฐาน ดังนี้
1.เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ
2.หากไม่มีหลักฐานข้อแรก ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ทําบัตรประชาชน มีที่ไหนบ้าง

 

การทำบัตรประชาชน สามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 

 

ทั้งนี้ยังมีจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ที่เปิดให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชน ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ (ยกเว้นกรณีบัตรหาย ไม่สามารถติดต่อทำที่ BTS ได้)

 

1.สถานีรถไฟฟ้าสยาม (หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
2.สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
3.สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
4.สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.
5.สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

 

 

กรณีที่บัตรประชาชนหายหรือถูกทำลาย
1. ให้ไปติดต่อแจ้งขอทำบัตรประชาชนใหม่ ณ สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอ / เทศบาล ภายใน 60 วัน (หากเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท)

2.เอกสารหลักฐาน ดังนี้
     - สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
     - เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
     -ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 

ส่วนทะเบียนบ้าน ถือ เป็นเอกสารที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

 


กรณีที่ทะเบียนบ้านหายหรือทะเบียนบ้านชำรุด สามารถทำได้ดังนี้ 
1.เจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่สามารถใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้านได้ 

 

 

2.หากเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ
- หนังสือมอบอำนาจ
- บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
- บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย
-ค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท