แก้ปัญหาหมูแพง สั่งสำรวจผู้เลี้ยง-จำนวน สุกร เร่งด่วน

18 ม.ค. 2565 | 15:40 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งการ ด่วนที่สุดให้ สำรวจจำนวนผู้เลี้ยง - จำนวนสุกร อย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาหมูแพง ถูกต้อง รวดเร็ว

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้เลี้ยงและจำนวนสุกรอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สำหรับ นำไปใช้ ในการแก้ไขปัญหาราคาสุกร ในทิศทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว นั้น

 

ในการนี้ กรมฯ โดยสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทำการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เลี้ยง-สุกร ทุกราย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีเร่งด่วน แล้วส่งกลับ สคบ ภายใน 15 มค 65 แต่จากการการตรวจสอบของ สคบ พบว่า ได้รับข้อมูลจากพื้นที่ยังไม่ครบถ้วน

 

สำรวจข้อมูลรายจังหวัด

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีการติดตามของ ฯพณฯ นรม ซึ่งได้สั่งการเพิ่มเติมในการประชุมครมวันนี้(18 มกราคม 65)อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ท่าน รมว กษ จึงได้สั่งการให้กรมฯ เร่งรัดการสำรวจข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

 

ในกรณีที่ปรากฏว่า จังหวัดใดไม่ให้ความร่วมมือ ส่งข้อมูลไม่ทันตามที่กำหนด หรือส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขาดความรับผิดชอบ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิจารณาดำเนินการในขั้นเด็ดขาดในคำสั่งทางการปกครองถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอย่างทุ่มเทตั้งใจเต็มที่

       ดังนั้น จึงขอให้ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้

 

1. กรณีที่ส่งข้อมูลให้ สคบ. แล้ว ให้ทำการสอบทานความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง พร้อมยืนยันภายในกำหนด 21 มกราคม 25 65(เวลา12.00น.)

จำนวนสุกร

2. กรณีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมส่งข้อมูลให้ สคบ.ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565(ก่อนเวลา12.00น.)

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า ขอเน้นย้ำว่า "ข้อมูลที่ถูกต้อง" และ "ตรวจสอบย้อนกลับได้" และ ต้องรับผิดชอบในข้อมูลของจังหวัดตัวเองเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจอย่างมากของผู้บริหารระดับสูง จึงขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสูงสุด

 

ความคืบหน้าผลการสำรวจ

แก้ปัญหาหมูแพง สั่งสำรวจผู้เลี้ยง-จำนวน สุกร เร่งด่วน

แก้ปัญหาหมูแพง สั่งสำรวจผู้เลี้ยง-จำนวน สุกร เร่งด่วน

แก้ปัญหาหมูแพง สั่งสำรวจผู้เลี้ยง-จำนวน สุกร เร่งด่วน

แก้ปัญหาหมูแพง สั่งสำรวจผู้เลี้ยง-จำนวน สุกร เร่งด่วน