svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปลัด มท.ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เข้มคุม “โรค ASF”

18 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด “ปลัด มท. “ ส่งหนังสือแจ้ง “ผู้ว่าฯทั่วประเทศ” เข้มคุมโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ “โรค ASF” สั่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปท. เฝ้าระวัง ติดตามอย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วย หรือ ตายผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าทีปศุสัตว์ ทันที

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีใด้โปรดมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร (ASF) รวมทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคำเนินการ ตังต่อไปนี้

 

1. ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แฮฟริกาในสุกร(ASF) โดยมอบหมายปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ

 

2. เร่งสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกร/จำนวนสุกร/ผู้เลี้ยงจกร ตั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากการระบาคชองโรค ASF ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเตรียมมาตรการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

 

3. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่รกมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

4. มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจตราป็องกันการกักตุนเนื้อสุกร และกำกับดูแลร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน

 

5. ให้อำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ขิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน หรือเข้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

 

6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุให้ทราบผ่านศูนย์ดำงธรรมจังหวัด ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1567

หนังสือสั่งการด่วนที่สุด