พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ธ.ค. 2564 เวลา 11:15 น. 62

ม.แม่โจ้พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาไทย ร่วมขับเคลื่อนโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ 16 โปรแกรม กว่า 36 กิจการ ยกระดับกว่า 30ผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัวของงบประมาณที่ใช้

    
    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานติดตาม โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ผ่านระบบออนไลน์  

 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 บูท ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ MJU Enhancing SMEs and New Entrepreneurs with Smart and Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร ความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล เครือข่ายความร่วมมือ และปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

สอดคล้องกับแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการร่วมขับเคลื่อนการพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) และร่วมขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ”

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินงานโครงการนี้ ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการ  จำนวน 53,221,200 บาท ในปีงบประมาณ 2564 โดยให้มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (รอบ6เดือน เม.ย.-ก.ย. 2564 และรอบ 12 เดือน เม.ย.2564 - มี.ค.2565) และในปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณ 11 ล้านบาท 

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

 

โครงการนี้มีหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการกับมหาวิทยาลัย จำนวน 36 กลุ่มวิสาหกิจ / ธุรกิจ  โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ เชียงราย น่าน สุโขทัย ลำปาง พิจิตร ขอนแก่น ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือน ได้จัดทำแผนการสนับสนุนด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วเสร็จ 1 แผน จัดทำ Module สำหรับฝึกอบรมผู้ประกอบการแล้ว จำนวน 6 Module 

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

อีกทั้งได้กำหนดและออกแบบพื้นที่ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 1 แห่ง  รวมถึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์

 

ส่วนในอนาคต มหาวิทยาลัยได้เตรียมส่งมอบผลผลิตตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน คือ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และวิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร ได้คัดเลือกและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก จำนวน 25 คน ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม  

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

สร้างธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย จำนวน 21 กิจการ รวมถึง ได้กำหนดแผนการพัฒนาตลาด หรือช่องทางที่ครอบคลุมทุกวิทยาเขตและระบบออนไลน์ จำนวน 4 ช่องทาง คือ 
    

    1.การพัฒนากาดแม่โจ้ 2477  
    2.ศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ม.แม่โจ้-แพร่  
    3. การส่งเสริมและยกระดับตลาดสินค้าชุมชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ม.แม่โจ้-ชุมพร และ 
    4.พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ กาดแม่โจ้ 2477

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

การดำเนินโครงการนี้จึงเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เป็นการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

คาดว่าผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับผู้ประกอบการ จะสร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่า ชองงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนมารวมจำนวน 88 ล้านบาท

พลิกโฉม แม่โจ้หนุนรายย่อยทะยานด้วยเกษตรก้าวหน้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง