“ศักดิ์สยาม” ดัน รถไฟทางคู่เฟส 2 ขอนแก่น-หนองคาย รับขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 9:58 น. 231

“ศักดิ์สยาม” สั่งการบ้าน รฟท.เดินหน้ารถไฟทางคู่เฟส 2 ขอนแก่น-หนองคาย หนุนขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาว เร่งศึกษา PPP-TFF ลดภาระงบประมาณประเทศ หลังเพดานหนี้พุ่งสูง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ครั้งที่ 3) ว่า ในที่ประชุมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการเร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น – หนองคาย รวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเหนืออีสาน เบื้องต้นที่ประชุมได้รับทราบผลการก่อสร้างโครงการทางคู่ ระยะที่ 1 ที่มีผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 3 สัญญา    โดยให้ รฟท. กำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ประกอบด้วย 1.1 โครงการฯ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 62.46 1.2 โครงการฯ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 93.99 1.3 โครงการฯ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 90.11

 

 

 

 ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ รฟท. กำกับดูแลให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดการก่อสร้าง สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยเร็ว ประกอบด้วย 2.1 ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 69.88 2.2 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 92.10 2.3 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 88.82 2.4 ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 99.94 2.5 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 82.82 2.6 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 82.35

 

“ศักดิ์สยาม” ดัน รถไฟทางคู่เฟส 2 ขอนแก่น-หนองคาย รับขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาว

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ให้ รฟท. เร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ สปป. ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราได้สั่งการให้รฟท. เร่งรัดการเสนอโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น – หนองคายแล้ว ให้ รฟท. ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงานและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ที่มีปัญหาในอดีตมาปรับปรุง ให้การนำเสนอโครงการเกิดความสมบูรณ์” 

 

 


นายศักดิ์สยาม  กล่าวต่อว่า  ขณะเดียวกันให้ รฟท. รวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าจากการเปิดให้บริการรถไฟลาว - จีน ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศอย่างไร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  และในประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ของ รฟท. ให้ รฟท. ประสานขอข้อมูลแรงงานในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  รวมทั้งศึกษาแนวทางของ ทล. ในการป้องกันการขโมยอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) ดังที่เคยเกิดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

“ศักดิ์สยาม” ดัน รถไฟทางคู่เฟส 2 ขอนแก่น-หนองคาย รับขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาว

ทั้งนี้จากสถานการณ์เพดานหนี้สาธารณะของประเทศ ขอให้ รฟท. ศึกษาแนวทางอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการของ รฟท. เพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณของประเทศ เช่น การทำ PPP หรือการศึกษาแนวทางการทำ TFF ของ กทพ. เพื่อให้สามารถแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงได้  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสะพานสีมาธานี ให้ รฟท. จัดทำทางเลือกในการดำเนินโครงการให้ครบถ้วน สำหรับนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น ทางเลือกในการอ้อมเมืองตามแนวคิดของ MR-MAP และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางให้ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะส่วนที่ผ่านตัวเมืองใหญ่ ให้ รฟท. ออกแบบด้วยความรอบคอบ โดยให้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ประกอบการพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามในการพัฒนาโครงการรถไฟสายใหม่ ให้ รฟท. ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ามีปัญหาในส่วนใดหรือไม่ โดยจัดทำเป็น Checklist หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนทันที
 
“ศักดิ์สยาม” ดัน รถไฟทางคู่เฟส 2 ขอนแก่น-หนองคาย รับขนส่งสินค้ารถไฟจีน-ลาว

แท็กที่เกี่ยวข้อง