“ประกันรายได้ข้าว” งวด1 “ธ.ก.ส.” โอนเงินให้ชาวนา ภายใน 3 วัน

30 ต.ค. 2564 | 05:07 น.

อธิบดีกรมการค้าภายใน คอนเฟิร์ม “ประกันรายได้ข้าว” งวด1 “ธ.ก.ส.” จะโอนเงินให้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่เคาะ “ประกันราคาข้าว” สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. ส่วนงวด 2 และงวด3 นัดประชุมใหม่ วันที่ 5 พ.ย.นี้ ต้องติดตาม ตรวจสอบโอนเงิน คลิก chongkho.inbaac.com/

โครงการประกันรายได้ข้าว” ปี 3 ยังคงมีเรื่องติดตาม อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบให้คงหลักการการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ แหล่งที่มาของราคา และการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ ปีที่ 1 และปีที่ 2 ล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง "โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายชดเชยตาม "โครงการประกันรายได้ข้าว" ปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบให้คงหลักการการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ แหล่งที่มาของราคา และการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ ปีที่ 1 และปีที่ 2

 

 

โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง "โครงการประกันรายได้ข้าว" จะเฉลี่ยมาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบ ราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสี และราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสาร ซึ่งการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะใช้ราคารายวันย้อนหลัง 7 วัน จากทั้ง 3 แหล่งมาเฉลี่ย เพื่อให้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ได้เป็นปัจจุบัน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 1

 

เงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร 2564/ 2565 เช็คสิทธิ chongkho.inbaac.com ด่วน

สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด ดังนี้ 

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ                10,864.23 บาท/ตัน           ชดเชยตันละ  4,135.77  บาท

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  10,407.75 บาท/ตัน           ชดเชยตันละ  3,595.25  บาท

 

  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี        9,947.87 บาท/ตัน              ชดเชยตันละ  1,052.13  บาท

 

  • ข้าวเปลือกเจ้า                     8,065.38 บาท/ตัน                ชดเชยตันละ  1,934.62  บาท

 

  • ข้าวเปลือกเหนียว               7,662.53 บาท/ตัน                  ชดเชยตันละ  4,337.47  บาท

 

 

ทั้งนี้ "โครงการประกันรายได้ข้าว" ได้กำหนดราคาประกันที่ความชื้นที่ 15% เรียกข้าวแห้ง แต่ปัจจุบันเกษตรกรจะเกี่ยวสดและนำไปจำหน่าย ซึ่งจะมีความชื้นสูง ประมาณ 28% -30% เรียกข้าวเปียก เมื่อหักความชื้นตามน้ำหนักไปแล้วก็จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ข้าวเปลือกเจ้า เกษตรกรจำหน่ายได้ 6,200-6,400 บาท/ตัน เมื่อหักความชื้นแล้วก็จะเป็นข้าวแห้งที่ประมาณ 8,000-8,100 บาท/ตัน 

 

นายวัฒนศักย์  กล่าวว่า สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 2 (เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564) และงวดที่ 3 (เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2564) คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่มีมติเห็นชอบ โดยจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติแล้ว กรมการค้าภายในจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบผ่านสื่อต่างๆ และเสียงตามสายในพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

สำหรับการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ปี 2564/65 “ธ.ก.ส”  จะดำเนินการได้ภายหลังจาก ครม. ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

 

กรมการค้าภายใน”ได้จัดให้มีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และจะได้นำเสนอในการประชุม ครม. เพื่อรับทราบในสัปดาห์หน้านี้ (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)  โดยการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ในปีที่ 3 ก็คงหลักการเช่นเดิม โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราhttps://www.baac.or.th/th/index.php?cover_page=1คาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

 

อนึ่ง  "เกษตรกร"  หรือ "ชาวนา" ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกขาวในปี 2564/65  สามารถเช็คเงินเกษตรกร ที่ ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.  

 

ส่วนเกษตรกรที่สมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถ เช็คเงินเกษตรกร ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา “เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500” ผ่านเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ หรือ (คลิก)

 

ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/