ออกจากงาน สมัครประกันสังคม ม.39 รับความคุ้มครอง 6 กรณี เช็คเงื่อนไข ที่นี่

27 ตุลาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ออกจากงาน ไม่อยากออกจากระบบประกันสังคม สมัครเป็น"ผู้ประกันตน ม.39" รับความคุ้มครอง 6 กรณี เช็คเงื่อนไข ที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ออกจากงาน ไม่อยากออกจากระบบประกันสังคม สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39  โดยรับความคุ้มครอง 6 กรณี สมัครวันนี้ ได้ลดจ่ายเงินสมทบอีกต่างหาก

ออกจากงาน สมัครประกันสังคม ม.39 รับความคุ้มครอง 6 กรณี เช็คเงื่อนไข ที่นี่  
 

สถานีแรงงาน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย A.M.1467 KHz  วันที่ 27 ต.ค.64 ช่วงหนึ่งถึงการสมัครผู้ประกันตนมาตรา 39 ว่า คนที่ออกจากงาน แต่ไม่อยากออกจากระบบประกันสังคม สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ก่อนอื่นมาดูกันว่า มาตรา 39 คือ อะไร 

มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ 

  • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
  • คลอดบุตร 
  • ทุพพลภาพ 
  • ตาย 
  • สงเคราะห์บุตร 
  • ชราภาพ

ดังนั้นมีเงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.39 ดังนี้

  • เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33
  • จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
  • ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.39 ภายใน 6 เดือน นับจากออกจากงาน

 

ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยเงินสมทบงวดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 โดยในส่วนของมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือจ่ายสมทบ 235 บาทต่อเดือน(จากเดิม 432 บาทต่อเดือน) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19

ออกจากงาน สมัครประกันสังคม ม.39 รับความคุ้มครอง 6 กรณี เช็คเงื่อนไข ที่นี่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน