เงินช่วยเหลือเกษตรกร 2564/ 2565 ครม. เคาะแล้วโอนเงินเยียวยาเช็คด่วน

25 ต.ค. 2564 | 19:01 น.

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 2564 / 2565 คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยา โครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงินรวม 2.7 หมื่นล้านบาท

จากกรณีที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเกษตรกรโดยยึดตาม หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยจะดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน

 

ล่าสุด "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมรายเงื่อนไขข้อมูล โดยเฉพาะการประกันรายได้ข้าวหรือ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 

 • วงเงิน 13,604 ล้านบาท 
 • ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่างนั้น หลักเกณฑ์เหมือนกับปี 2563/64 โดยชดเชยเป็นจำนวนตันใน 5 ชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ (ข้าวเจ้า ครัวเรือนละ 50 ไร่) แปลงละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

ส่วนมาตรการคู่ขนาน มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ 

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 26,255 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • สินเชื่อ 20,401 ล้านบาท 
 • วงเงินจ่ายขาด 5,853 ล้านบาท

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 • วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท 
 • วงเงินจ่ายขาด 562 ล้านบาท 

 

3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 

 • วงเงินจ่ายขาด 540 ล้านบาท.