"ประกันรายได้มันสำปะหลัง" เช็คเงื่อนไขเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิที่นี่

25 ต.ค. 2564 เวลา 13:25 น. 22.9k

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฮ! รัฐฯเคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง พร้อมให้เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 8.41 หมื่นครัวเรือนสมัครเข้ารับสิทธิได้ ตรวจสอบเงื่อนไขมาตรการเยียวยาทั้งหมดที่นี่

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไฟเขียวอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยจะดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมรายข้อมูล โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับรายละเอียดโครงการ วงเงิน พร้อมทั้งการชดเชยส่วนต่างราคาและเงื่อนไขอื่นๆจะมีอะไรบ้างนั้น ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่


โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2564/65 

 • วงเงิน 6,811 ล้านบาท 
 • ดูแลเกษตรกรได้ครอบคลุมกว่า 5.3 แสนครัวเรือน
 • ประกันราคาหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%  ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ำแปลง
 • ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 
 • ใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. 
 • ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2566 

อนึ่งผลการดำเนินโครงการในปี 2563/64 ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างทั้งสิ้น 9 งวด โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว 436,817 ครัวเรือน รวม 3,057 ล้านบาท สิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายพฤศจิกายนนี้ 
 

นอกจากนั้นแล้ว ที่ประชุมครม.ในวันนี้ยังเห็นชอบให้สิทธิเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2562/63 คือ กลุ่มที่แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 8.41 หมื่นครัวเรือน ให้ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 2563/64 

 

ทั้งนี้เนื่องจากการปลูกมันสำปะหลังจะต้องใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือน ทำให้เกษตรกรบางส่วนที่เริ่มปลูกช้าและใช้เวลาปลูกนาน ไม่สามารถรับสิทธิโครงการได้ทัน โดยค่าใช้จ่ายในการชดเชยส่วนต่างกลุ่มดังกล่าวนี้ ยังคงภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ตามมติ ครม. (18 ส.ค.2563) 
 

สำหรับมาตรการคู่ขนาน 4 โครงการ ประกอบด้วย 


1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงินสินเชื่อ 690 ล้านบาท

 • วงเงินจ่ายขาดชดเชยดอกเบี้ย 41.40 ล้านบาท 

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65

 • วงเงิน 500 ล้านบาท 


3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

 • วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาดชดเชยดอกเบี้ย 225 ล้านบาท


 4.โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2564/65

 • วงเงิน 10 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง