svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวดี จองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา อบจ.อ่างทอง เปิดลงทะเบียนเพิ่ม

25 ตุลาคม 2564

อบจ.อ่างทอง เปิดลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนโมเดอร์น่าเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบจำนวน ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

25 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (อบจ.อ่างทาง) ประกาศเปิดลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) โดยล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ได้มีมติเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีนโมเดอร์น่าของ อบจ.อ่างทอง

ประกาศรับสมัครลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนโมเดอร์น่า (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน หรือสิ้นสุดระยะเวลาที่สภากาชาดไทยกำหนดให้ส่งรายชื่อ

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้

  • เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (อายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) ที่ "ทำงานในจังหวัดอ่างทอง"
  • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป "มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดอ่างทอง"
  • ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทองเช่น ภารโรง แม่ค้า รถรับส่งนักเรียน แม่ครัว

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3.ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาก่อน

สามารถยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ที่สำนักงาน อบจ.อ่างทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความประสงค์รับวัคซีนโมเดอร์น่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพิ่มเติม  หรือ คลิกที่นี่

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน

  1. บัตรประชาชน
  2. ผู้พิการ ใช้บัตรประจำตัวผู้พิการและหนังสือรับรองว่าทำงานในอ่างทองจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน
  3. ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน
  4. สตรีมีครรภ์ ใช้สมุดฝากครรภ์

ลงทะเบียนออนไลน์ใช้บัตรประชาชนถ่ายรูปคู่กับเอกสาร (ทำเป็นไฟล์รูป หรือ PDF)

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในช่องทางออนไลน์ หรือ ส่งที่สำนักงาน อบจ.อ่างทองแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะจัดสรรวัคซีนตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับมา โดยใช้รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับเวลาลงทะเบียน

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยแจ้งว่า จะเริ่มจัดส่งวัคซีนปลายเดือนตุลาคม 2564 กรณีประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อสภากาชาดไทยกำหนดวันส่งและนัดหมายกับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ลงทะเบียนไม่สามารถมอบสิทธิการลงทะเบียนให้ผู้อื่นได้

กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข 035-611484-5 / สำนักงานเลขานุการฯ 081-2572002

ข่าวดี จองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา อบจ.อ่างทอง เปิดลงทะเบียนเพิ่ม