จับตาประชุมสุดยอดผู้นำ“อาเซียน” 26-28ตุลาคมนี้ เน้นฟื้นเศรษฐกิจร่วมกัน

23 ต.ค. 2564 เวลา 6:09 น. 87

"อาเซียน" เตรียมประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่20 ระหว่างวันที่26-28 ตุลาคมนี้ พร้อมเผยผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ลดอุปสรรคทางการค้า แผนฟื้นฟท่องเที่ยว เห็นชอบร่างแถลงการณ์ยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล ก่อนเสนอผู้นำอาเซียนรับรองปลายเดือนนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 ตุลาคมนี้  โดยที่ประชุมได้รับทราบความสำเร็จการดำเนินงานของอาเซียนในปีนี้ โดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง (We Care, We Prepare, We Prosper) ได้แก่ การจัดทำเครื่องมือประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTM Toolkit) เพื่อลดอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค  การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้ยั่งยืน การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค และ การจัดทำแผนดำเนินงานตามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการของข้อมูล และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะกลาง เพื่อให้อาเซียนสามารถเดินตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จับตาประชุมสุดยอดผู้นำ“อาเซียน” 26-28ตุลาคมนี้ เน้นฟื้นเศรษฐกิจร่วมกัน

“ที่ประชุมได้เห็นชอบและรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Circular Economy) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค แผนงานสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้าน

 

 

จับตาประชุมสุดยอดผู้นำ“อาเซียน” 26-28ตุลาคมนี้ เน้นฟื้นเศรษฐกิจร่วมกัน

การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) โดยจะเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ในช่วงปลายเดือนนี้”

นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีด้านดิจิทัลอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 เพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับพลวัตของโลก รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

จับตาประชุมสุดยอดผู้นำ“อาเซียน” 26-28ตุลาคมนี้ เน้นฟื้นเศรษฐกิจร่วมกัน

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค. – ส.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านดอลลารสหรัฐ ขยายตัว16.25 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

แท็กที่เกี่ยวข้อง