ประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

21 ต.ค. 2564 | 18:50 น.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด-18 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งมาตรการก่อนเดินทางเข้ามา-มาตรการเมื่อเดินทางถึงและระหว่างอยู่ในประเทศ-มาตรการก่อนเดินทางออกจากไทย มีผล 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป

 

วันที่ 21 ต.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)  ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

โดยสาระสำคัญของคำสั่งฉบับนี้ เป็น มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อันประกอบด้วย

 

- มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 

- มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

 

- มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

สำหรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

คลิกอ่านรายละเอียด :  มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร