“กรมขนส่ง” ประกาศ หยุดเดินรถโดยสารสาธารณะ 22.00-4.00 น. เริ่ม 15 ต.ค.นี้

06 ต.ค. 2564 เวลา 6:19 น. 248

“กรมขนส่ง” ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะหยุดให้บริการในช่วงเวลา 22.00 น. - 04.00 น.คุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลังภาครัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ มีผลถึงวันที่ 15 ต.ค.นี้

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้ออกคำสั่ง เรื่อง ขยายการบังคับใช้และปรับมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า โดยให้คงมาตรการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าต่อไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงจัดบริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยหยุดเดินรถตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น. และจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งและที่ยืน รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

“กรมขนส่ง” ประกาศ หยุดเดินรถโดยสารสาธารณะ 22.00-4.00 น. เริ่ม 15 ต.ค.นี้  

ที่ผ่านมาตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) โดยปรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์เข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวด เป็นระหว่างเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ส่วนการให้บริการของรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวดทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ให้งดการขนส่งสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวดทุกจังหวัด ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้า และการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน

 

 

 

อย่างไรก็ตามการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทผู้ประกอบการยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่ม หากภายในรถมีผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ และมีการแวะพักทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง