เรียนออนไลน์ยังได้ฝึกจริง วิศวฯม.อ.ส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์ให้ถึงบ้าน

18 ส.ค. 2564 | 09:07 น.

เรียนออนไลน์ก็ฝึกปฎิบัติได้ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ทำชุดปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ ส่งให้นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ได้ฝึกปฎิบัติถึงที่บ้าน 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พัฒนาชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฎิบัติ เช่นเดียวกับมาเรียนในห้องปฎิบัติการของคณะ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน “ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภัยโควิด”
    

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร และบุคลากรของวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัด  ส่งชุดทดลองปฏิบัติการฮาร์ดแวร์

 

ให้แก่นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 210 ชุด ราคาชุดละ 1,400 บาท รวมมูลค่า  294,000 บาท  (ถ้าจัดซื้อโดยทั่วไปราคาชุดละ 2,500 – 5,000 บาท) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์จากบ้านได้ เป็นการสนับสนุนให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์จากบ้าน ในยุคโรคระบาดโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
คณาจารย์ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์เพื่อให้น.ศ.ระดับชั้นปีที่2 และ3 ได้ฝึกปฎิบัติที่บ้าน

เรียนออนไลน์ยังได้ฝึกจริง วิศวฯม.อ.ส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์ให้ถึงบ้าน

การพัฒนาชุดปฏิบัติการดังกล่าว นำทีมโดย ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร คุณอนุชา รัตนะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์   คุณไพบูลย์ บุญถวิล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์  และ คุณอนันต์ นิลโกสีย์ ช่างไฟฟ้า
    

ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ได้ประชุมคณาจารย์ที่สอนด้านฮาร์ดแวร์  เห็นควรที่จะจัดส่งอุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติที่บ้าน จึงได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564   โดยพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาให้เล็กลง มีประสิทธิภาพเท่ากับการมาฝึกปฎิบัติที่คณะ บุคคลกรของสาขาวิชาร่วมใจผลิต และส่งมอบให้นักศึกษาอย่างมุ่งมั่น และหวังว่าการเรียนในยุคออนไลน์นี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เรียนออนไลน์ยังได้ฝึกจริง วิศวฯม.อ.ส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์ให้ถึงบ้าน

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้เราเรียนออนไลน์ 100%  ขอชื่นชมคณาจารย์และบุคลากร  ที่ดำเนินส่งเสริมการฝึกปฎิบัติของนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะฝึกปฎิบัติด้านฮาร์ดแวร์ ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ขอให้กำลังใจให้ดำเนินลักษณะอย่างนี้ต่อไป
    

บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มีการออกแบบ คิดค้น และผลิตชุดปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีขนาดเล็ก และรองรับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ Digital Experiment Board และ ชุดปฏิบัติการ FPGA Development Board ตามลำดับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครบตามเนื้อหาของหลักสูตร
    

เรียนออนไลน์ยังได้ฝึกจริง วิศวฯม.อ.ส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์ให้ถึงบ้าน
 

เรียนออนไลน์ยังได้ฝึกจริง วิศวฯม.อ.ส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์ให้ถึงบ้าน

ชุดปฏิบัติการ Digital Experiment Board รองรับรายวิชาปฏิบัติการ 240-202 Computer Engineering Hardware Laboratory I ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อด้านอิเล็กทรอนิค ได้แก่ Circuit Simulator, PCB design I, PCB design II, Clock Generator, Transistor Amplifier, NodeMCU Wi-Fi Connection, Intro to Electronic Measurement, Intro to Arduino, Analog interfacing และ RC Servo ตามลำดับ
    

ชุดปฏิบัติการ FPGA Development Board รองรับรายวิชาปฏิบัติการ 240-301 Advanced Computer Engineering Laboratory I ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อปฏิบัติการด้าน FPGA ได้แก่ Introduction to FPGA design using Verilog, Stop Watch, Easy Sound Generator และ Music Box using FPGA

เรียนออนไลน์ยังได้ฝึกจริง วิศวฯม.อ.ส่งชุดปฎิบัติการฮาร์ดแวร์ให้ถึงบ้าน