"ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว

31 ก.ค. 2564 เวลา 11:14 น.115

 ระนองใช้"บ้านหาดทรายขาว"เป็นต้นแบบเอาชนะโควิดที่ชุมชน ให้ตั้งศปก.หมู่บ้านผนึกกำลังทุกภาคส่วนแบ่งภารกิจตามแผนปฎิบัติการที่ชัดเจน-เชื่อมโยงครบวงจร มอบธง 15 หมู่บ้านสีขาวหวังขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนระนองโมเดล พร้อมนำนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดโควิค - 19  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  "ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว          

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่หมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งนำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผนึกกำลังเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สามารถรักษาสภาพพื้นที่ให้ปลอดจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหลายหมู่บ้าน/ชุมชน  


สะท้อนให้เห็นว่า หากหมู่บ้านชุมชนใดที่ประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และมีกลไกการดำเนินงานที่ชัดเจน ย่อมนำมาซึ่งความเข้มแข็ง สามารถนำพาให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ 
  "ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว    

"ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า “จุดแตกหักของปัญหาดังกล่าวอยู่ที่หมู่บ้านชุมชน” จังหวัดระนองจึงได้พิจารณาคัดเลือกเอาหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ คือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง มาเป็นต้นแบบ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดระบบการดำเนินงานให้มีความชัดเจนขึ้นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ มีกลไกการทำงานที่เชื่อมต่อและสนับสนุนกัน 

ซึ่งจะส่งผลให้หมู่บ้านชุมชนสามารถดูแลกันเอง ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย โดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ในหมู่บ้าน เสริมสร้างสายสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกัน ใส่ใจรับฟังปัญหา ส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในชุมชน ซึ่งเป็นเกราะป้องกันภัยที่สำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน  และมีความเข้มแข็งยั่งยืน  โดยมีภาครัฐคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนช่วยเหลือ 
            
สำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยกระบวนการของหมู่บ้าน/ชุมชนตลอดห้วงที่ผ่านมา มีหมู่บ้านชุมชนจำนวนมาก ที่สามารถรักษาสภาพให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

จังหวัดระนองจึงได้มอบธงสัญลักษณ์ ให้แก่หมู่บ้านที่ปลอดโควิด-19  ในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จำนวน 15 หมู่บ้าน  รวมทั้งมอบให้กับนายอำเภออีก 4 อำเภอ และเทศบาลเมืองระนองในฐานะตัวแทนของแต่ละชุมชน เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม (participation) ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง

"ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว

"ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวอีกว่า การทำแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม (Participation) ในระดับหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือ ระนองโมเดล  โดยมี ศปก.หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน มีธรรมนูญหมู่บ้าน มีสถานที่กักตัวของหมู่บ้าน มี ชป.ประจำหมู่บ้าน (ชุมชนเดินเท้า) ประกอบด้วย ผช.ผู้ใหญ่บ้าน , อสม,ชรบ.ติดตามดูแลผู้ถูกกัก ตั้งจุดตรวจชุมชน ดูแลพื้นที่/บุคคลเสี่ยง ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ เฝ้าระวังชายแดน  และเป็นผู้ประเมินสถานะหมู่บ้าน 

"ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว

นอกจากนี้โครงสร้างที่ขาดไม่ได้คือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน สำหรับเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านตาม ระนองโมเดล 4 ระดับ แยกตามระดับของปัญหา คือ 
    สีขาว ไม่มีปัญหา ไม่มีผู้ติดเชื้อ หรือไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 14 วัน 
    สีเขียว มีปัญหาน้อย คือมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 2 ราย 
    สีเหลือง มีปัญหาปานกลาง คือมีผู้ติดเชื้อ 3-5 คน และ
    สีแดง มีปัญหามาก คือ มีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป     
    

โดยผู้ติดเชื้อที่พบในพื้นที่สีเขียว/สีเหลือง/สีแดง จะนำเข้าโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ส่วนพื้นที่ใดสีขาว จะประกาศให้เป็น “หมู่บ้านสีขาว ” ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมิน จะไม่นับรวมผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นเพื่อมารักษาพยาบาลในจังหวัดระนอง

"ระนองโมเดล"ปลุกชุมชนสู้โควิด-19 มอบธง15หมู่บ้านสีขาว

แท็กที่เกี่ยวข้อง