“ธรรมนัส”ดันใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ช่วยชาวนาพะเยา แก้แรงงานขาดแคลน

27 ก.ค. 2564 เวลา 12:06 น.16

“ธรรมนัส” เปิดงานงานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย (งานวันเกษตรกร) จ.พะเยา พัฒนาส่งเสริมระบบการข้าวให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัยคุณภาพส่งออก พบเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก และมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ดันใช้เครื่องจักรเทคโนโลยียุคใหม่ช่วย

 

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประธานเปิดงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมย่อย งานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย (งานวันเกษตรกร) ณ แปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

 

“ธรรมนัส”ดันใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ช่วยชาวนาพะเยา แก้แรงงานขาดแคลน

 

ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้มีการขับเคลื่อน และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมระบบการข้าวให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เนื่องด้วยการผลิตข้าวในปัจจุบัน มีเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพการผลิต การส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ และทั้งพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดแคลนแรงงาน

 

“ธรรมนัส”ดันใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ช่วยชาวนาพะเยา แก้แรงงานขาดแคลน

 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว จังหวัดพะเยา  จึงให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เพื่อทดแทนแรงงานซึ่งอายุมาก  จึงได้จัดกิจกรรมงานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย (งานวันเกษตรกร) ให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีการผลิตมาปรับใช้ในเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไป

“ธรรมนัส”ดันใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ช่วยชาวนาพะเยา แก้แรงงานขาดแคลน

แท็กที่เกี่ยวข้อง