กรมทรัพย์สินฯออกมาตรการ ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารถึง30ก.ย.

23 ก.ค. 2564 เวลา 10:15 น.71

กรมทรัพย์สินฯ ออกมาตรการ ขยายเวลาดำเนินการตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ที่ต้องส่งเอกสาร - ยื่นแก้ไขคำขอ เดิมจะครบกำหนดภายใน 31 ส.ค. ให้ดำเนินการได้ถึง 30 ก.ย. 64 ให้ผู้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมฯ จึงออกประกาศขยายเวลาดำเนินการ

กรมทรัพย์สินฯออกมาตรการ  ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารถึง30ก.ย.

เพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นคำขอที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ไม่ให้ถูกตัดสิทธิการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยในส่วนของคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่จะครบกำหนดส่งเอกสารหรือยื่นแก้ไขคำขอเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กรมฯ ขยายเวลาให้สามารถดำเนินการถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

กรมทรัพย์สินฯออกมาตรการ  ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารถึง30ก.ย.

นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท หากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถยื่นคำร้อง คำขอจดทะเบียน ได้ทันเวลา สามารถทำเรื่องขอขยายระยะเวลา โดยยื่นหลักฐานมาที่  กรมฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่สิ้นสุดวันที่ได้รับผลกระทบ) และหากเป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่องการขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่จะพิจารณาขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาต) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศของกรมฯ ได้ที่ www.ipthailand.go.th

 

กรมทรัพย์สินฯออกมาตรการ  ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารถึง30ก.ย.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่บ้านและลดการเดินทาง กรมฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเลือกใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การยื่นคำขอผ่านระบบ e-Filing การชำระค่าธรรมเนียมด้วยระบบ e-Payment และการออกหนังสือสำคัญ (e-Certificate) ฯลฯ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา

แท็กที่เกี่ยวข้อง