svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดเงื่อนไข-คุณสมบัติขอขึ้นทะเบียน "องค์กรผู้ใช้น้ำ" ได้ที่นี่

01 เมษายน 2564

เปิดเงื่อนไข-คุณสมบัติ-ขั้นตอน ขอขึ้นทะเบียน “องค์กรผู้ใช้น้ำ” ทั่วประเทศครั้งแรกวันนี้ ได้ที่นี่   

หลังจากที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระทั่งมีกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 หนึ่งในกฎหมายรองที่มีความสำคัญ กำหนดให้จัดทำขึ้นตามหมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบุให้ องค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มี 3 ระดับ คือ

ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ระดับลุ่มน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำที่ได้รับเลือกเป็นประธาน

ระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ได้แก่

-บุคคลธรรมดา

-นิติบุคคล

-ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่เป็นผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย พร้อมตั้งตัวแทนไปยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะนายทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1.ยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับรองความเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

-ผ่านทางเว็บไซต์ twuo.onwr.go.th

-ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สทนช.ส่วนกลาง อาคารจุฑามาศ (ในวันและเวลาราชการ)

-สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สทนช. ภาค 1-4 ที่ จ.ลำปาง จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี (ในวันและเวลาราชการ)

-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

2.หลังจัดส่งเอกสารและหลักฐาน รอการพิจารณาคำขอภายใน 15 วัน 

-กรณีเอกสารหลักฐาน "ครบถ้วน" พิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน

-กรณีเอกสารหลักฐาน "ไม่ครบถ้วน" แจ้งให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายใน 15 วัน 

3.อนุมัติการจัดตั้งองค์กรน้ำ

-สทนช.ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน เพื่อรับรองว่า เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

-แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ทราบเป็นหนังสือ

-ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำและเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ ณ สทนช. ภาค และทาง www.onwr.go.th 

ทั้งนี้ สำหรับองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจก็จะต้องมายื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ด้วยเช่นกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ดีเดย์ "สทนช." เปิดรับจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 1 เม.ย.นี้

สทนช.ตอบ 10 ข้อสงสัย ก้าวต่อไปหลังแจ้งเกิด “องค์กรผู้ใช้น้ำ”

ดีเดย์1 เม.ย.ขึ้นทะเบียน”องค์กรผู้ใช้น้ำ” ดึงคนพื้นที่ร่วมแก้ปัญหา

ประกาศแล้ว กฎกระทรวง"องค์กรผู้ใช้น้ำ"

“เกษตรกร” ที่มีที่ดินเกิน 63 ไร่ ต้องเสียค่าน้ำ