ครม.อนุมัติร่าง MOU ค้าข้าว "ไทย-อินโดนีเซีย" 1 ล้านตัน/ปี

09 มีนาคม 2564

ครม.อนุมัติร่าง MOU ค้าข้าว “ไทย-อินโดนีเซีย” 1 ล้านตัน/ปี ชี้ เพิ่มโอกาสส่งออกข้าวไทยเจาะตลาดอินโดฯ

9 มีนาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี 2549 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการค้าข้าวกับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะขายข้าวขาวร้อยละ 15 - 25 ในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยฝ่ายไทยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนฝ่ายอินโดนีเซียมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ Perum Bulog เป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับ MOU ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2554 และได้มีการต่ออายุ MOU มาแล้ว 1 ครั้ง โดยขยายผลบังคับใช้ออกไประหว่างปี พ.ศ.2555 – 2559 และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ทางรัฐบาลอินโดนีเซียได้แจ้งความประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ ขอต่ออายุ MOU การค้าข้าวฉบับเดิม ที่หมดอายุไปแล้วเมื่อพ.ศ. 2559 เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีความต้องการที่จะสำรองข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นโอกาสให้รัฐบาลอินโดนีเซียพิจารณานำเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ  ครม. จึงมีมติอนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งร่าง MOU ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเหมือนกับฉบับเดิม โดยสรุปได้ดังนี้

กระทรวงพาณิชย์ ตกลงที่จะขายข้าวไทย ซึ่งเป็นข้าวขาวร้อยละ 15 - 25 ให้แก่กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก โดยกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยเป็นผู้ดำเนินการ

ส่วนกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย มอบหมายให้รัฐวิสหกิจ Perum Bulog เป็นผู้ดำเนินการ หากเกิดกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหาข้อยุติโดยการหารือและเจรจาอย่างฉันมิตร และเมื่อมีการลงนาม MOU แล้ว จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ลงนาม ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน

นางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา กรมการค้าระหว่างประเทศได้ทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับรัฐวิสาหกิจ Perum Bulog ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้ MOU ฉบับเดิม ที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 4 สัญญา มีปริมาณข้าวรวม 925,000 ตัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: