ลูกหนี้เฮ! ครม.ไฟเขียวร่างแก้ก.ม.แพ่ง-พาณิชย์ ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 7.5% เหลือ 5%

09 มีนาคม 2564

ลูกหนี้ เฮ ! ครม.เห็นชอบร่างแก้กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์ ลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากเดิมที่ 7.5% เหลือ 5% พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนเหลือ 3% จากเดิมที่ 7.5% คาดมีผลบังคับใช้ปีนี้  

9 มีนาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ว่า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 และ มาตรา 224 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2468  ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จากความล้าสมัยของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

1.ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่สูงเกินควร

2.เจ้าหนี้บางรายอาศัยความไม่ชัดเจน กำหนดให้ลูกหนี้เมื่อผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง ต้องจ่ายดอกเบี้ยบนเงินต้นทั้งหมด

3.สร้างความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม

4.มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภาพรวม

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระของลูกหนี้จากการชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินควร และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ครม.จึงมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)

 

สำหรับสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย มีดังนี้

1.อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนหรือไม่ได้มีกฎหมายกำหนด (แก้ไข มาตรา 7) โดยปรับลดจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งกระทรวงการคลัง จะทบทวน ทุก 3 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

2.อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (แก้ไข มาตรา 224) โดยปรับลดจากร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงนี้ เป็นอัตราที่กำหนดตามมาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร้อยละ 3 ต่อปี บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี

3.กำหนดฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง เจ้าหนี้คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดได้ เฉพาะจากเงินต้นของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเท่านั้น จากเดิมที่มาตรา 224/1 ไม่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมด

ในช่วงการดำเนินการที่ผ่านมา สคก. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายนี้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ของ สคก. (www.krisdika.go.th) 2.แบบสอบถาม (Google Forms) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ3.เว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย Alpha Version (www.lawtest.go.th) และธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งในขั้นตอนต่อไป จะประสานงานทางสภาผู้แทนราษฎรโดยเร่งด่วน เพื่อรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว จะเป็นโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายดอกเบี้ย ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีประวิงการฟ้องคดี เพื่อเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายที่สูงเกินควร และป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกภาระดอกเบี้ยในหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: