จัด “Thailand ESCO FAIR 2020” หนุนใช้พลังงานมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่ Smart Industry

03 พ.ย. 2563 เวลา 7:45 น. 264

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัทจัดการพลังงาน เตรียมจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand ESCO Fair 2020 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่ Smart Industry

นายหิน  นววงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปิดเผยว่า ESCO ได้ดำเนินการร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand ESCO Fair 2020 "Move Forwards to Smart Industry by ESCO" ซึ่งสนับสนับโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 - 2579 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยการนำเอาธุรกิจ ESCO ที่มีมาตรฐานการทำงานและความเป็นมืออาชีพ มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเพิ่มผลประหยัดพลังงานของประเทศได้มากขึ้น

สำหรับงานสัมมนาดักล่าวจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งานสัมมนาและงานนิทรรศการ มุ่งเน้นการนำเสนอให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้สถานประกอบการอื่นๆ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน

จัด “Thailand ESCO FAIR 2020” หนุนใช้พลังงานมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่ Smart Industry

“จากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 (COVID-19) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบให้พฤติกรรมและวิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป กลายเป็นวิถีความปกติใหม่ New Normal ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับแผนธุรกิจใหม่ เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไป  และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Smart Industry”

นายหิน กล่าวต่อไปอีกว่า ในงานสัมมนาจะมีการเสวนาการนำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จชื่อว่า “Success Cases of ESCO Projects” โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “รับมือในโลกยุค Disruption” โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขณะที่ในส่วนของงานนิทรรศการ จะมีบูธนิทรรศการจำนวนกว่า 40 บูธ เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน อุปกรณ์และ Technology และสินเชื่อด้านพลังงาน แบ่งออกเป็น บริษัท ESCO จำนวน 19 บูธ สมาชิกสมาคมบริษัทจัดการพลังานไทยและบริษัทที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน จำนวน 9 บูธ สถาบันการเงิน มีธนาคารมาให้นโยบายการให้สินเชื่อ จำนวน 6 บูธ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) องค์กรสนับสนุนธุรกิจ ESCO จำนวน 3 บูธ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ตลอดจนบูธของ ESCO Information Center (สถาบันพลังงานฯ) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

“งานสัมมนากำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา”

แท็กที่เกี่ยวข้อง